CO2 reductie in het verkeer

Reductie Co2 verkeer.jpg
Frank 2021.png
Door Frank Wilschut op 17 september 2022 om 10:01

CO2 reductie in het verkeer

Begin 2020 heeft het college via een raadsbrief de raad geïnformeerd over het actieplan CO2-reductie in het verkeer. In deze raadsbrief valt te lezen dat het de ambitie is om bij te dragen aan een regionale ambitie om CO2 te reduceren in het verkeer: in 2025 is de CO2-uitstoot in het verkeer 30% lager dan in 2016. Fractievoorzitter Frank Wilschut vraagt hoe ver we zijn in de reductie van CO2. 

Uit de globale berekening van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) bleek in 2020 dat de maatregelen die Leidschendam-Voorburg en andere regiogemeenten wilden nemen goed zouden zijn voor circa 17% van de beoogde CO2 reductie. Verwacht werd dat met Europese, landelijke en aanvullende regionale maatregelen ongeveer 85% van de ambitie waar kan worden gemaakt.

Onderzoeksbureau CE Delft zou ondertussen de impact van alle voorgenomen maatregelen doorrekenen om te kijken of de regio genoeg doet en of er nog ingrijpendere maatregelen nodig zijn om de ambitie te behalen. Daarom heeft de ChristenUnie de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Is al bekend of Leidschendam-Voorburg en andere regiogemeente genoeg doen om aan de ambitie in 2025 te voldoen (onderzoek CE Delft)?
    o Zo ja, kunt u het onderzoek delen?
    o Zo nee, wanneer wordt deze verwacht?
  2. Indien het maatregelenpakket niet voldoende is, welke maatregelen wil het college nemen om alsnog te voldoen aan de ambitie voor CO2 reductie in het verkeer?
  3. Wat is de huidige stand van zaken van de maatregelen die Leidschendam-Voorburg in eerste instantie heeft toegezegd (raadsbrief) uit te voeren?
  4. Kan het college schetsen hoe zij in samenwerking met regiogemeenten de ambitie van 30% CO2-reductie in 2025 gaat halen?
  5. Kan het college de raad regelmatig informeren over het bereiken van deze duurzaamheidsambitie?

Het college heeft ondertussen geantwoord op de schriftelijke vragen. Helaas blijkt dat we niet voldoende doen om de ambitie te halen. De ChristenUnie praat daar graag met het college en raad over door want uitblijven van voldoende actie is geen goede manier van met Gods schepping omgaan. 

Deel dit bericht