Raadsflitsen

Raadsflits 5 en 6 juli 2022 - Samen de zomer in
Op 5 juli was de raad over de jaarstukken en de eerste tussenstand van dit jaar. In die vergadering is een motie van de ChristenUnie aangenomen om gokreclames in de openbare ruimte te verbieden. Hopelijk grijpt de landelijke overheid ook in.  

6 juli heeft de raad gesproken over de toekomstige financiële situatie en het beleid dat de nieuwe coalitie wil inzetten. De ChristenUnie zet in op een overheid die er voor iedereen is en ongelijkheid aanpakt. Nu de vaste lasten hoger worden willen wij bijvoorbeeld inzetten op het voorkomen van armoede.

Onze inzet is om voorstellen die de samenleving duurzamer, sociale en rechtvaardiger maken te steunen en anders met alternatieven te komen. Zo deden wij woensdagavond op initiatief van GroenLinks en samen met de PvdA het voorstel om de menselijke maat centraal te zetten in de gesprekken met mensen met een bijstandsuitkering en te leren wat dit betekent voor onze gemeentefinanciën. Het zegt veel over de samenwerking in de raad dat dit voorstel, na een goed gesprek in de raad, door iedereen gedragen kon worden. Kortom samen de zomer in! 

Raadsflits 7 juni 2022 - Hopelijk hoop
We gaan richting de zomer met de hoop dat we Corona achter ons kunnen laten. Of dat echt zo is weten we niet. Toch voelen velen de gevolgen van de afgelopen jaren. Een voorstel om als gemeente ook dit jaar te ondersteunen waar nodig, kon zeker op onze steun rekenen. Zo kunnen we hopen op herstel.

Voor veel inwoners is het vinden van een huis een hopeloos lange zoektocht. De regels voor het stimuleren van betaalbare woningen worden daarom aangepast zodat er meer huizen kunnen worden gebouwd. Het initiatief van de SP om woon coöperaties door inwoners mogelijk te maken is daarnaast een belangrijke stap zodat inwoners als ze dat willen zelf meer aan het stuur zitten.

Tot slot diende de ChristenUnie met SP, GroenLinks, CDA en PvdA een motie in over het verbieden van gokreclames in bushokjes en langs de weg. Deze ongerichte reclames verleiden (ook) kwetsbare groepen zoals jongeren en (ex)verslaafden, ook al is dat verboden. Het is nog niet duidelijk of verbieden juridisch kan en daarom komt dit onderwerp de volgende keer terug. Hopelijk heeft de landelijk overheid in de tussentijd al ingegrepen zodat meer ellende van verslavingen wordt voorkomen.

Frank Wilschut, fractievoorzitter ChristenUnie

Raadsflits 10 mei 2022 - Feestelijk en beladen
De eerste raadsvergadering van deze raadsperiode 2022-2026 was zowel beladen als feestelijk.

Feestelijk, omdat de raad compleet is gemaakt met de installatie van diverse raadsleden en commissieleden. Daarnaast waren er verschillende nieuwe raadsleden die voor het eerst het woord voerde in de raad en daarmee hun maidenspeech uitspraken, zo ook ik zelf over de opvang van vluchtelingen.

Het gaat niet goed met de snelheid waarmee we de opvang van vluchtelingen organiseren in onze gemeente. Er is in onze gemeente nog geen (nood)opvang gerealiseerd terwijl we al sinds de crisis in Afghanistan van dit najaar op zoek zijn naar geschikte plaatsen. Daar komt bij dat de landelijke overheid voor eind juni fors extra noodopvangplekken nodig heeft. Een motie om het college aan te sporen meer daadkracht te tonen hebben we daarom van harte ondersteund.

De eerste raadsvergadering was ook beladen door een motie van afkeuring over het tijdelijk niet uitvoeren van een motie. Een motie waarin de raad unaniem vroeg om plaatsen te zoeken voor flexwoningen voor vluchtelingen en starters. De ChristenUnie heeft deze motie van afkeuring ook gesteund. Voor het herstel van vertrouwen is het belangrijk dat raad en inwoners kunnen rekenen op een college die uitvoering geeft aan moties. Een aansporing dus hoe de verhouding tussen raad en college wel zou moeten zijn.

Frank Wilschut, fractievoorzitter ChristenUnie

Raadsperiode 2018-2022
ChristenUnie-SGP

Raadsflits 22 februari 2022 - De beste stuurlui staan aan wal?
Toen wij acht jaar geleden begonnen om ons steentje bij te dragen aan het bestuur van onze mooie gemeente, viel mij vooral op dat de gemeenteraadsleden in meerderheid gedreven worden door echte maatschappelijke bewogenheid. Mensen als Stefan van de Griendt, Marjan van Giezen, Jeroen van Rossum. Als u kritiek op hen hebt, daag ik u uit om een betere bijdrage te leveren dan zij.

Nu, aan het eind van deze raadsperiode, zit GBLV opeens in een goede ontwikkeling en is de sfeer van samenwerking en gezamenlijk besturen terug. Dat bleek in de laatste raadsvergadering. We kwamen samen uit op tal van goede besluiten, of het nu ging om de woonzorgvisie, verkeersmaatregelen rond de Mall of heroverweging van het laatste bouwplan Rijnlandstraat.

Ik ben blij dat ik een tijd een plekje in onze democratie heb kunnen innemen. Ik hoef me niet te schamen. Wij zijn geen belangenbehartigers die opkomen voor de randstedelijke christen ofzo. Wij hebben het algemeen belang voor ogen, met bijzondere aandacht voor minder bedeelden en rechtvaardigheid. En ik ben gelukkig dat ik een goede opvolger heb, Frank Wilschut. Hij is geschikter als raadslid dan ik. Hij treedt bijvoorbeeld makkelijker naar buiten.

Kees Verschoor

Raadsflits 25 januari 2022 - Bestuurswaarde
Tijdens de eerste raadsvergadering van 2022 zijn veel goede voorstellen aangenomen. Denk aan: de realisatie van rugbyaccommodatie voor jeugdteams, het eerste deel van het corona-herstelbeleid en een pilot (onderzoek) voor tiny houses in Stompwijk. N.a.v. een presentatie van dhr. Kets hebben GroenLinks en de ChristenUnie-SGP voorgesteld om het beleid ter verbetering van onze luchtkwaliteit te herzien, met aangescherpte normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als uitgangspunt. We leren steeds meer over de slechte invloed van luchtverontreiniging op onze levensduur en -kwaliteit. We leren het ook steeds beter te meten en we kunnen er maatregelen voor treffen.

Natuurlijk werd er lang gesproken over het onderzoek naar extremisme en polarisatie in onze gemeente. Daar is destijds geen doordachte afweging voor gemaakt, besluiten zijn niet naar behoren genomen en het vastleggen van namen in een onderzoeksrapport heeft de gemeente ook ondoordacht laten gebeuren. Het is terecht dat het college daar excuses voor aanbiedt, maar daarmee blijft het pijnlijk voor de islamitische gemeenschap dat het onderzoek in handen van NTA helemaal de kant van de islam opgedraaid is. Toenadering is nodig, gericht op heling.

Tenslotte wil ik lijsttrekker Bianca Bremer en GBLV gelukwensen met deze positieve stap voor de bestuurbaarheid van onze gemeente.

2021

Raadsflits 7 december 2021 - Goede voorstellen
In de raadsvergadering van 7 december zijn weer een flink aantal voorstellen aangenomen door de gemeenteraad. O.a. de opzet van herstelbeleid na corona, de grondslag voor het sociale beleid van de gemeente (Sociaal Kompas) en de visie op Beschermd Wonen (voor mensen met psychische kwetsbaarheid).

Daarna had de ChristenUnie-SGP nog succes met twee moties die unanieme steun kregen. Eén motie was voor een gemeentelijk isolatieprogramma, waardoor we geld van het landelijke isolatieprogramma goed gecoördineerd gaan gebruiken. De energiestrategie, om echt van het gas af te gaan, kan alleen wijk voor wijk opgepakt worden. Die operatie is uiteraard te groot om overal in alle wijken te starten. Maar dankzij deze motie zetten we wel extra in op isolatie voor alle wijken, voor iedereen die zonder te wachten energie wil besparen door te isoleren.

Het andere voorstel dat unanieme steun kreeg, was een verzoek aan het college om plek te vinden voor flexwoningen, waar statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) tijdelijk kunnen wonen. Zulke flexwoningen zijn trouwens niet alleen voor statushouders bedoeld, ook voor starters bijvoorbeeld die geen kans krijgen door hetzelfde woningtekort. Niet alleen de opvang van vluchtelingen lijdt onder het gebrek aan doorstroom naar woningen. Dat beseffen we.

Raadsflits 10 en 11 november 2021 - Voor de toekomst
Ons college van B&W heeft de afgelopen jaren verstandig, evenwichtig financieel beleid gevoerd. Ondanks te lage inkomsten voor jeugdzorg bijvoorbeeld, heeft onze gemeente geen zaken wegbezuinigd of sociale voorzieningen aangetast. Nu de rijksoverheid recent met meer geld over de brug is gekomen, betekende dat dat het college een structureel sluitende meerjarenbegroting kon presenteren. Wij zijn dankbaar en tevreden dat we daar als kleine partij onze constructieve bijdrage aan hebben geleverd.

Op 10 november heeft de gemeenteraad besloten over het programmaplan ‘Sterk voor Noord’ voor de wijk Leidschendam-Noord. De gemeente gaat langjarig investeren in die wijk. We willen kansenongelijkheid terugdringen en voorkomen. Dat doe je niet even binnen een jaar, dat vergt lange adem. Wij hebben enthousiast ingestemd met dit toekomstgerichte plan, zodat we overgaan tot actie, samen met partners en mensen in de wijk. 

Een ander belangrijk onderwerp in onze gemeente is de bereikbaarheid. Een bereikbare gemeente is ook volgens de ChristenUnie-SGP van groot belang. Het beleidsdocument over mobiliteit dat het college heeft opgeleverd, gaat nadrukkelijk over de duurzame vervoersmiddelen OV, fiets en lopen en niet alleen over de auto. Dat spreekt ons zeker aan, want dat is veiliger en leefbaarder – voor de toekomst.

Raadsflits 5 oktober 2021 - Praktijktijd
De gemeenteraad is laat op gang gekomen na de zomervakantie. Op 5 oktober vond de eerste raadsvergadering plaats waarin besluiten werden genomen. De raad nam een behoorlijk aantal goede besluiten. Zo werden het bestemmingsplan voor de Meeslouwerpolder en een mooi bouwplan aan de Westeinderweg in Stompwijk goedgekeurd. Aan het bestemmingsplan voor de Meeslouwerpolder is lang gewerkt, het biedt o.a. ruimte aan de tuinbouwbedrijven.

Onze gemeente heeft geld gereserveerd voor herstelbeleid na de coronacrisis. Nu de Nederlandse economie zich boven verwachting lijkt te herstellen, is misschien niet het hele reservebedrag nodig voor beleid waaraan gedacht werd bij het instellen van de reserve. Zodra zich aftekende dat het nog wel even zal duren voordat wij ons herstelbeleid hebben vastgesteld, heb ik het initiatief genomen voor een motie, samen met Frank Rozenberg (GBLV), om snel na te gaan of onze gemeente nog een helpende hand moet bieden voor jongeren die door de coronacrisis een praktijkstage gemist hebben en mede daardoor op achterstand staan. Er zijn jongeren die flink en soms in stilte geïncasseerd hebben in coronatijd, t.b.v. het welzijn van anderen. U begrijpt dat onze motie algemene steun kreeg, ook van de wethouder. Het punt van het stageaanbod wordt snel opgepakt.

Raadsflits - 14 juli 2021 - Hoe houden we de energietransitie voor iedereen betaalbaar?
De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat op initiatief van de ChristenUnie-SGP onderzoeken hoe de energietransitie van grijs naar groen voor iedereen betaalbaar blijft. Landelijk blijken er 900.000 huishoudens te zijn waarvoor de energiekosten bij het huidige prijsniveau al een zware last zijn en die geen financiële ruimte hebben om veranderingen op te vangen. Dat betekent dat deze huishoudens niet de armslag hebben om de nodige investeringen te doen die zich terugbetalen in lagere energielasten.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de energietransitie betaalbaar blijft voor iedereen. Om die belofte ook in Leidschendam-Voorburg waar te maken is het belangrijk om te onderzoeken hoe groot dit vraagstuk is in onze gemeente en wat we daaraan kunnen doen. Die oproep van ChristenUnie-SGP, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en GBLV aan het college is unaniem aangenomen.

Raadscommissielid Frank Wilschut van de ChristenUnie-SGP: “De klimaatcrisis vraagt om urgentie; van het verduurzamen van onze huizen tot het vergroenen van onze energie. Tegelijkertijd mag deze grote verandering niet leiden tot armoede omdat gezinnen de energielasten niet meer kunnen dragen of verduurzaming niet kunnen betalen. Dat moeten we echt zien te voorkomen, zodat we de overgang naar een duurzame toekomst gezamenlijk maken.”

Raadsflits 8 juni - Misplaatst
De decentralisatie van de jeugdzorg is bewonderenswaardig goed uitgevoerd door onze gemeenteambtenaren o.l.v. wethouder Saskia Bruines destijds. De forse bezuiniging die erin meekwam, bleek echter niet gerealiseerd te kunnen worden door gemeenten. Miljoenen moesten erbij. Misschien leerden we de moeilijkheid van lokaal nee zeggen tegen lichtere zorg voor kinderen voor wie de lat te hoog gelegd wordt?

Een lappendeken van krapte veroorzaakte overal wachttijden voor kinderen met de ingewikkeldste problematiek. Daarop droeg minister Hugo de Jonge de gemeenten op in regioverband beleidstukken te schrijven die aantonen dat het jeugdhulpaanbod dekkend is. Onze regionale conceptversie is nu besproken. Wat op zich heel positief is.

De gemeenteraad, die het dossier kent van de miljoenenkosten, dacht goedbedoelend een rol ter verbetering te zien en nam bijna unaniem een motie aan voor lokale kostenbeheersing. Tegen de wens van de enige die het dossier doorgrondt: de wethouder. De gezamenlijkheid werd gevierd, GBLV repte alvast van een “nieuwe lente”. Maar in werkelijkheid maken we het ongewild met lokale kostenbeheersing en administratieregels steeds onaantrekkelijker om de ingewikkeldste gevallen jeugdhulp te bieden in onze gemeente. Nou zal ik ook niet alles goed zien. De conclusie blijft: Jeugdzorg is helaas niet in de beste handen bij gemeenteraadsleden.

Raadsflits 3 juni - Niet linksaf
De raad is extra bijeengekomen op verzoek van GBLV. De eerste aanleiding was de grote overlast die er op een paar piekdagen is geweest rond de Mall. De omwonenden moeten zich machteloos gevoeld hebben. Voor hen is het te hopen dat hier een corona- en weerseffect in zat en dat de Mall niet zo’n favoriet overdekt uitje blijft waarvoor men wil aanschuiven in een file. Het was goed om te horen van wethouder Van Eekelen dat de eerste maatregelen genomen zijn en dat er zicht is op verdere verbetering. Rechtsom rijden wordt bijvoorbeeld zoveel mogelijk concreet gemaakt.

Vervolgens spraken we over de stabiliteit van de coalitie. Ik vind de stap van de PvdA zeer spijtig. Ik maak me er misschien niet populair mee, maar de lokale PvdA was voor mij eerder een bondgenoot dan iets anders. (Behalve dan dat ze onvoldoende inzagen dat een brug voor inwoners en OV nodig is voor de ontsluiting van Leidschendam.) Ik heb geprobeerd te bevorderen dat de PvdA zou blijven, zoals ik vorige zomer geprobeerd heb de waardevolle aanvulling van GroenLinks te bevorderen. Bij de ChristenUnie-SGP staan dienstbaarheid en betrouwbaarheid in elk geval voorop. Onze wethouder zet zijn goede werk voort.

Raadsflits 11 mei 2021 - Een nieuw begin
In de raadsvergadering van 11 mei nam Nadine Stemerdink afscheid. Zij was een goede wethouder. Ik herinner mij dat ik haar in de vorige raadsperiode tegenkwam in overleggen en bijeenkomsten. Toen ze wethouder werd en ik slechts commissielid van een kleine oppositiepartij was, bleef zij even benaderbaar en deelde zij proactief informatie als het relevant was. Nadine Stemerdink zal in Voorschoten ook echt een burgemeester met een open houding, voor alle inwoners zijn. Met oog voor mensen in moeilijkheden. Gods zegen zij met haar.

In de raadsvergadering is o.a. de besteding van het geld voor coronasteun besproken. De ChristenUnie-SGP heeft met GroenLinks voorgesteld om te kijken naar schuldhulpverlening die sneller start en korter duurt, voor ondernemers en andere inwoners die dit door de coronacrisis nodig hebben. Dit met de gemeente Utrecht als voorbeeld, waar recent een schuldhulptraject is ingevoerd dat sneller start en 2 jaar duurt i.p.v. 3, voor mensen met problematische schulden. Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat als we samen sneller uit een crisis komen. Het college is zeker bereid om naar schuldhulp te kijken, ook naar het hoopgevende Utrechtse voorbeeld. Ons voorstel werd aangenomen, alleen de steun van de VVD ontbrak in het rijtje.

Raadsflits 6 april 2021 - Digitaal doorpakken
Na de paasdagen werd duidelijk geïllustreerd dat het college, de ambtenaren, de gemeenteraad en griffie digitaal doorwerken. Het college had een flink aantal besluiten en beleidstukken voorgelegd en vanuit de raad zelf waren er ook goede voorstellen. In de commissievergaderingen was alles al goed doorgesproken zodat het in de raadsvergadering afgerond kon worden.

Er zijn bijvoorbeeld regels vastgesteld voor woningsplitsing en kamerverhuur, zodat een belegger niet uit geldzucht een buurt kan opzadelen met gevolgen van overbewoning van een pand, maar een mantelzorgwoning wel mogelijk blijft. Zulke regels waren nodig, omringende gemeenten hadden ze al.

Ons parkeerbeleid ligt minder in lijn met dat van omringende gemeenten. Terwijl er geen enkel plan voorlag om betaald parkeren in te voeren, vond de rechtse meerderheid in de raad het nodig om aan de parkeernota toe te voegen dat er ‘nooit’ betaald parkeren komt. Ik vond dat bijna kinderachtig. Je kunt niet vastleggen dat iets nooit gebeurt. De gemeenteraad houdt het recht om iets te heroverwegen en wijzigen in de toekomst. Dit doorpakken van rechts houdt impliciet in dat inwoners die geen parkeerdruk veroorzaken, bijvoorbeeld omdat ze geen auto hebben, nog lang blijven meebetalen aan de nodige handhaving van onze blauwe zones.

Raadsflits 9 en 10 maart 2021 - Dankbaar
De afgelopen maanden is hard gewerkt om zoveel mogelijk recht te doen aan een amendement op het bestemmingsplan van Schakenbosch. Een amendement dat vrijwel onuitvoerbaar was en dat afweek van het breed gedragen ruimtelijk kader. Het leek of bij het overeenkomen van aanpassingen, realisatie van bestaande ideeën t.a.v. zorg en welzijn op Schakenbosch uit beeld was geraakt. Toen ongerustheid daarover enkele gemeenteraadsleden bereikte, nam ik het op me om een motie in te dienen ter bevestiging van de steun van de raad voor het beoogde concept met zorg en welzijn.

In de raadsvergadering van 9 maart leek het even of de GBLV-fractie niet over hun afkeer van de uitvoering van het amendement heen kon stappen en mijn motie niet zou steunen. Het was heel tof om te constateren dat de hele fractie zo fideel was om voor te stemmen, samen met de coalitie. Daardoor kreeg het zorgconcept overtuigende steun van de raad. Als u zegt dat u het heel normaal vindt dat een fractie een motie op z’n eigen waarde beoordeelt, geef ik u gelijk. Maar als je weet dat D66, waarvan je die redelijkheid juist verwacht, die stap niet kon maken, dan bedank je GBLV wel degelijk.

Raadsflits 18 februari 2021 - Mensenwerk
Door het aanhouden van de coronacrisis is de noodzaak ontstaan om prioriteiten te stellen t.a.v. de plannen van dit jaar. Zelfs in goede tijden wordt wel wat doorgeschoven naar volgend jaar. Door de inzet op coronasteun en digitaal werken e.d. is het wijs om nu op voorhand keuzes te maken, zodat de prioriteiten goed uitgevoerd worden dit jaar. Het college heeft de gemeenteraad daar transparant over geïnformeerd en daar heeft een extra raadsvergadering over plaatsgevonden. De inbreng van de oppositie werd nogal gekleurd door de persoonlijkheid van hun voormannen. De lust van de één is het in een kwaad daglicht stellen van bestuurders wiens functie hij benijdt en van de ander het winnen van debatjes. Als je die twee dingen weglaat, bleef een principieel punt over: dat de keuzes in de vorm van een raadsvoorstel naar de raad hadden moeten komen i.p.v. als een raadsbrief die je niet kunt amenderen.
Daarbij kwam geen enkel inhoudelijk punt naar voren van een verkeerde keuze die amendering verdiende. Ik weet zeker dat ik vanuit de oppositie de transparantie gewaardeerd zou hebben en het college zoveel mogelijk constructief advies meegegeven zou hebben in moeilijke tijden. Zo constructief als in de vorige raadsperiode.

Raadsflits 5 januari 2021 - Op herhaling
Vanaf deze plek wil ik een ieder een gezegend 2021 toewensen. We zijn met geknal het nieuwe jaar ingegaan. Ik had niet verwacht dat mensen zoveel vuurwerk zouden bewaren of illegaal kopen. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd.

Op 5 januari heeft de gemeenteraad het besluit over het parkeerterrein Venestraat nogmaals uitgesteld. GBLV, VVD en CDA wilden eerst tegen de uitkomst van het participatieproces ingaan. Het is goed om te merken dat ze er niet lichtvaardig mee omgaan en tot heroverwegen bereid zijn.

Een belangrijk punt was de keuze voor de lokale omroep. Ik heb me aangesloten bij het voorstel om de keuze aan het Commissariaat van de Media te laten. Zowel Midvliet als LVTV voldoen aan de objectieve criteria en kunnen de functie van lokale omroep goed invullen. Het is eigenlijk de bedoeling om voorkeur aan te geven. Ik heb begrepen dat het Commissariaat normaliter tot continuering van de bestaande situatie besluit. Maar dat is misschien het beste. Ik heb niet eerder zoveel mail over een onderwerp ontvangen en meermaals klonk: gooi het goede van Midvliet niet overboord. Ik vind het ook wel zuiver als de politiek niet kiest tussen omroepen die voldoen aan de criteria.

2020

Raadsflits 24 november 2020 - Voor elkaar
Een week na de vergaderingen waarin de begroting 2021-2024 werd aangenomen door de gemeenteraad, was de laatste reguliere vergadering van 2020 waarin de raad echt besluiten zou kunnen nemen. Er werden kort voor de vergadering nog allerlei voorstellen (moties en amendementen) ingediend door raadsleden. Er was een voorstel dat ik vreemd vond: een besluit om het parkeerterrein Venestraat in Leidschendam-Zuid uitsluitend een in- en uitrijmogelijkheid te geven aan De Tol. Dat zou de uitkomst van het participatieproces met de omwonenden namelijk volledig terugdraaien. Dit besluit werd tijdens de vergadering uiteindelijk niet in stemming gebracht maar even uitgesteld. Maar er was bijvoorbeeld ook een positief voorstel waarin de raad zich uitsprak voor het behoud van de tuin van Huygens’ Hofwijck en Opa’s veldje naast het treinspoor in Voorburg. U hebt er waarschijnlijk over gehoord of gelezen. De balans aan het eind van de avond was dat er in ieder geval een flink aantal goede besluiten was genomen.

De ChristenUnie-SGP wenst u een goede decembermaand, met een moment van rust als u dat nodig hebt en in ieder geval momenten van betekenisvolle verbinding met uw naasten. Laten we in deze tijden echt proberen naar elkaar om te zien.

Raadsflits 18 november 2020 - Verantwoord verder
De gemeenteraad heeft een verstandige begroting 2021-2024 aangenomen, zoals hij was opgesteld door het college. In 2021 treedt om verschillende redenen een groot financieringstekort op. Dit wordt gedekt uit de reserve, die enorm aangevuld is door de hoge opbrengst van onze Eneco-aandelen. De kosten van jeugdhulp en Wmo liggen onverminderd op ons bord, maar we gaan terecht niet over tot ingrijpende bezuinigingen of belastingverhogingen in deze coronatijd. Dankzij de gunstige Eneco-opbrengst kunnen we dit doen zonder dat we lasten op een onverantwoorde manier doorschuiven naar de toekomst. Daarbij is natuurlijk van groot belang dat de structurele baten en lasten vanaf 2022 in balans zijn en er geen structureel begrotingstekort is. Er is ruimte voor coronasteun en zelfs voor de investering die nodig is om aan te haken bij de kans die de rijksoverheid onze gemeente biedt om onze bovengrondse hoogspanningslijnen tegen lage kosten veilig onder de grond te brengen. Dat had ik niet verwacht.

Ik heb in de raad een hartenkreet uitgesproken, dat het me zo dwarszit dat jonge mensen in deze tijd geen stageplek kunnen vinden. Helaas ziet de gemeente ook geen kansen om hier nu in te voorzien door alle coronaperikelen. Begrijpelijk maar bijzonder spijtig.

Raadsflits 18 mei - Ongeregeldheden
Zoals u waarschijnlijk weet is er een spoeddebat gehouden over de ernstige ongeregeldheden zoals autobranden rond de wijk Prinsenhof. Voor het debat zelf hadden de fractievoorzitters verzocht om een commissievergadering met woordvoerders in de raadzaal. Het werd een digitale raadsvergadering die helaas met nare technische haperingen verliep.

In onze ijver om de politie goed te helpen en op te komen voor de gedupeerden en alle omwonenden, werden goede voorstellen ingediend en aangenomen en ook wat minder doordachte moties ingediend, onvoldoende doorgesproken en aangenomen. Met uitzondering van de avondklok van CDA-fractievoorzitter Dupont (zijn fractie steunde hem wel). Een motie over aanbieden van jeugdhulp en letten op uitkeringsrecht is bijvoorbeeld niet nodig. Dat gebeurt al en vóór het betrappen van een brandstichter lijkt het een beetje op een vooroordeel.

Maar ik hoef niet makkelijk met de vinger naar anderen te wijzen, want een motie die goed doorgesproken werd, was die om preventief fouilleren in de avond en nacht te overwegen. Die motie had ik mede getekend maar het werd duidelijk dat hij feitelijk overbodig is. Gezien de ernst van de situatie rond de Prinsenhof vond ik terugtrekken hier het verkeerde signaal. De juiste bedoeling werd begrepen en de motie aangenomen.

Raadsflits 12 mei - Digitaal met één dissonant
De digitale raadsvergadering 12 mei verliep goed, vond ik. Het is behelpen, maar veel beter dan niets. Ik vond het jammer dat de D66-fractie even uit de bocht vloog door met twee man van leer te trekken tegen een wethouder die altijd open staat voor alle partijen. D66 had een goede motie ingediend om ruimhartig te kijken naar mogelijkheden voor horeca-terrassen. Nou had zelfs ik (misschien de laatste Leidschendammer die geen terras-aanbidder is?) dat allang op TV voorbij horen komen. Dus ik snap niet hoe D66 nu wilde dat een wethouder die de Horeca wil helpen, op haar handen was gaan zitten totdat de motie aangenomen zou zijn. Het was een moment waarop ik terugdacht aan de redelijkheid en doelgerichtheid van Stefan van de Griendt o.a.

In plaats van een vragenuurtje aan het begin van deze digitale vergadering, wordt er binnenkort een betere mogelijkheid gecreëerd om de situatie met de autobranden e.d. rond de wijk Prinsenhof te bespreken. Het is huiveringwekkend om te zien dat de Coronamaatregelen daar zo’n averechtse uitwerking hebben, van oplaaiing van onveiligheid. Er wordt zelfs een verband gelegd met Ramadangebruiken, terwijl deze onveiligheid natuurlijk ook haaks staat op de bedoeling daarvan.

Raadsflits 9 april - Hygiënische gemeenteraad
Op Witte Donderdag zijn de 7 fractievoorzitters bijeen geweest - op veilige afstand - in een bijzondere raadsvergadering, om te besluiten of het college van B&W goede steunmaatregelen invoert en voorziet om de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan. De burgemeester gaf aan dat het college de samenleving graag in al haar facetten overeind wil houden in deze tijd. Het college had daar een voorstel bij opgesteld om een bestemmingsreserve van 5 miljoen te vormen voor de steunmaatregelen. Met zo’n bestemmingsreserve kun je de kosten van alle gemeentelijke steunmaatregelen goed volgen en achteraf helder verantwoorden. De 7 fractievoorzitters gaven steun aan de aanpak van het college en de vorming van die bestemmingsreserve.

In mijn bijdrage heb ik het college aangemoedigd om in alle drukte van mensen die steun vragen, ook steeds te blijven denken aan de mensen die niet zelf aan de bel trekken, met als duidelijkste voorbeeld natuurlijk: kinderen die thuis in een moeilijke situatie kunnen zitten maar geen hulp inroepen. In gewone tijden is het al lastig om mensen die fysieke of geestelijke gezondheidszorg mijden, te bereiken. In deze tijd kunnen daar nog schrijnende situaties bijkomen die zich aan het oog kunnen onttrekken.

Raadsflits 3 maart - Een sprankje hoop voor woningzoekenden
Op 3 maart heeft de gemeenteraad een paar mooie stappen voorwaarts gezet. Bijvoorbeeld: Sportverenigingen krijgen de mogelijkheid om met gemeentelijke hulp over te stappen op duurzame LED-verlichting van sportvelden. Een nieuwe Verordening Jeugdhulp is unaniem aangenomen. Het is mooi om te zien dat de regels voor gebruik van een PGB voor jeugdhulp duidelijker zijn geworden voor gebruikers. Een stap waar ik zelf op voorhand niet op durfde te rekenen, was dat de gemeenteraad op mijn voorstel extra budget heeft goedgekeurd, voor haalbaarheidsonderzoek voor sociale woningbouw op 3 i.p.v. 2 locaties in onze gemeente.

Eind vorig jaar is een motie aangenomen om sociale woningbouw wat vaart te geven. De wachtlijst voor een sociale huurwoning loopt namelijk erg op en we bouwen bijna niets. In januari en februari gingen er echter vooral hakken in het zand toen de wethouder met een aanvraag voor budget was gekomen, voor de gewenste vaart. Het is nu eenmaal erg lastig om plekken aan te wijzen waar een aantal woningen kan komen dat wat voorstelt en waar een woningcorporatie wat mee kan. De ChristenUnie-SGP heeft nu gezorgd dat de zaak toch op gang komt, met nog iets meer budget voor haalbaarheidsonderzoek.

Raadsflits 28 januari 2020 - Duidelijk maatschappelijk
 In de eerste raadsvergadering van 2020 zijn een aantal goede besluiten genomen door de gemeenteraad. Om te beginnen met een duidelijk voorbeeld: het voorgestelde budget voor de nieuwbouw van het Veurs Voorburg is aangenomen. De leraren en leerlingen snakken al lang naar goede huisvesting. Een gewichtige stap was verder de instemming, met een duidelijke meerderheid van de raad, met de voorgestelde verkoop van onze Eneco-aandelen. D66 bracht het treffend onder woorden: met deze verkoop ontvangen we in één keer zo’n “70 jaar dividend”. Nu is het zo dat een gemeente is gehouden om z’n structurele uitgaven te dekken met structurele inkomsten. Het is dus belangrijk om bij de reservering of besteding van de hoge maar eenmalige opbrengst van deze aandelenverkoop, te kijken naar investeringen met een maatschappelijke meerwaarde.

Natuurlijk kwam de Ouderensoos van WOeJ ook aan de orde. De ChristenUnie-SGP is verheugd dat de wethouder een oplossing heeft waardoor de soos dit jaar kan voortbestaan. Het is ook heel goed dat de gemeenteraad heeft uitgesproken dat aanbod zoals deze soos voor ouderen blijvend aandacht verdient van de maatschappelijke organisaties aan de subsidietafel, de plek waar de organisaties samen een plan maken en het subsidiegeld kunnen verdelen.

2019

Raadsflits 12 november - Financieel evenwicht
Op 12 november is de begroting voor de komende jaren aangenomen door de gemeenteraad. De gemeente zit nu nog in een periode van financieel tekort, maar de meerjarenbegroting laat duidelijk zien dat we dat te boven komen. Sinds de gemeenten veel zorgtaken (zoals jeugdzorg) hebben gekregen van de rijksoverheid, is een gemeente nogal afhankelijk van de verdeling van de financiering door de rijksoverheid. De regering heeft die recent bijgesteld in positieve zin voor onze gemeente.

In de raad is gesproken over de aanwending van de verwachte opbrengst van de verkoop van onze Eneco-aandelen. De ChristenUnie-SGP heeft er vooral op gewezen dat deze verkoop een gat achterlaat in de meerjarenbegroting, door het wegvallen van het jaarlijkse dividend van Eneco. Dat kunnen we, bij de lage rente van tegenwoordig, niet geheel compenseren met de verwachte opbrengst. De opbrengst uitgeven maakt dat gat groter.

De raad eindigde met een teleurstelling. Het CDA had voorgesteld om de verhoging van de hondenbelasting te verzachten. Hoewel er binnen de oppositie felle kritiek was en is op de verhoging van de hondenbelasting, kon de oppositie het om principiële redenen niet opbrengen om voor die verzachting te stemmen. Het CDA-voorstel haalde het net niet.

Raadsflits 2 en 3 juli - Evenwichtig verder
Op 2 en 3 juli debatteerde de gemeenteraad over het gehele beleid en financiële kader. De verschillende partijen kwamen met hun eigen geluid, over uiteenlopende onderwerpen. De ChristenUnie-SGP pleitte o.a. voor een goed samenhangende benadering van eenzaamheid en sociale cohesie (omzien naar elkaar) en voor soepelheid en medewerking bij redelijke wensen van ondernemers in ons groene buitengebied. Het debat was bij vlagen goed, verhelderend. Ons college van B&W kiest ervoor om in de huidige periode van financieel tekort niet te bezuinigen op een manier die mensen zou schaden. Dit is mogelijk doordat er naar alle waarschijnlijkheid geld in kas komt door onze Eneco-aandelen.

Het blijft apart: onze nationale economie draait goed, de Rijksoverheid trekt voldoende geld uit voor de Langdurige zorg (waar het rijk zelf verantwoordelijk voor is) maar kent gemeenten onvoldoende geld toe voor Jeugdzorg. Bij gemeenten ontstaat daardoor druk en spanning. Onze wethouder Jeugdzorg, Juliette Bouw, vertelde dat de laatste jeugdhulpcijfers hoop bieden dat ons beleid om grip te krijgen op de kosten, terwijl de zorg voor de betreffende kinderen volledig overeind blijft, z’n eerste vruchten afwerpt. Onze ambtenaren werken er hard aan. De gemeenteraad heeft het collegebeleid, alle voorstellen die bijsturen naar begrotingsevenwicht, vastgesteld.

Raadsflits 19 juni - Wegen
De gemeenteraad heeft vergaderd op 18 en 19 juni. Een belangrijk onderwerp, waarvoor de meeste publieke belangstelling en insprekers waren, was de bereikbaarheid van het Damcentrum. De ChristenUnie-SGP steunt het voorstel om, na de waardevolle verkeerskundige onderzoeken die er zijn geweest, het beeld compleet te maken met de mogelijkheden en onmogelijkheden van een extra brug en selectieve toegang voor autoverkeer door het gebied van de vlietbruggen. Hierbij moet u met name denken aan de noodzakelijke medewerking van de Provincie voor brugbouw en een oordeel van Justitie over een strafrechtelijke basis voor de selectieve doorgang die we zouden willen.

Voor dat laatste, het uitwerken van selectieve toegang, is een duidelijke meerderheid. Het college stelt voor om tegelijkertijd de medewerking van de Provincie in beeld te krijgen en de Mebinlocatie niet vrij te geven voor woningbouw. Dat steunt de ChristenUnie-SGP, zodat we een gebalanceerde afweging kunnen maken als het beeld compleet is.

In de raad heb ik gezegd dat ik het op voorhand een moeilijke afweging vind. Het is een onderwerp dat ons verdeelt. Dat werd ook benoemd door insprekers. En er zijn aanzienlijke kosten aan verbonden, structureel geld dat we niet zomaar hebben. Waar moeten we dat vandaan halen?

Raadsflits 4 juni - Aan het werk
Op 4 juni was er geen gemeenteraadsvergadering in de zin van debat. In formele zin wel: de raad nam een aantal besluiten met algemene instemming. Voor de zomervakantie moeten er twee hoofdzaken besloten worden: de begroting voor het beleid van de komende 4 jaar en een besluit n.a.v. het onderzoek t.b.v. de leefbaarheid van het Damcentrum, waarin de wenselijkheid van een extra brug naast de tunnel nogmaals bekeken is. De debatten daarover staan gepland op 18 en 19 juni. De inhoudelijke voorbereiding daarop is in volle gang als ik dit schrijf.

In de begroting zitten bezuinigingen, doordat onze rijksoverheid onvoldoende geld geeft voor de jeugdhulp die gemeenten moeten betalen. Het zijn geen harde bezuinigingen die schade zouden aanrichten. Zoiets is gelukkig niet nodig omdat de verkoop van de aandelen Eneco van onze gemeente er aan zit te komen. Onze gemeente behoort trouwens tot de voorhoede van de gemeenten die aan de bel zijn gaan trekken over de grote tekorten op de jeugdhulp. De grootste bezuinigingspost in onze begroting voor de komende 4 jaar is eigenlijk goed nieuws: ook bij ons vinden steeds meer mensen een baan, dus we besparen op bijstandsuitkeringen.

Raadsflits 9 april - Tafelzilver
Op 9 april besprak de gemeenteraad het voorstel voor een nieuwe manier om gemeentelijke subsidies te verdelen. Het idee stamt uit de vorige collegeperiode, het is niet bedacht om te bezuinigen. In het voorstel krijgen de gesubsidieerde partners van de gemeente een actieve rol in de verdeling. Verschillende organisaties die in hetzelfde domein werken, gaan samen aan tafel, om samen invulling te geven aan de doelstelling waar het betreffende subsidiebedrag voor bestemd is. In samenspraak stemmen de subsidiepartners hun activiteiten op elkaar af en wordt de doelstelling per saldo beter bereikt. Een proef hiermee geeft een eerste bevestiging van het idee in de praktijk.

Het beeld dat tijdens de raadsvergadering naar voren kwam, mede door insprekers, is dat partners in het sociaal domein er mee aan de slag willen, maar dat partners uit de cultuursector weerstand hebben tegen de nieuwe werkwijze. Die willen graag afzonderlijk subsidie blijven ontvangen van de gemeente. Kleine organisaties gaven bijvoorbeeld aan onvoldoende tijd en capaciteit te hebben voor het benodigde overleg aan tafel met de andere partners. VVD en PvdA gingen mee in dat geluid vanuit de cultuursector. Dat betekent dat het voorstel waarschijnlijk aangepast moet worden om een meerderheid te krijgen.

Raadsflits 12 maart 2019 - Op herhaling
De raadsvergadering van 12 maart begon met een positief nieuwtje: de directeur van de huisartsenposten in onze regio vertelde dat er een huisartsenpost komt in Leidschendam. Daarmee krijgen we de Spoedeisende Hulp niet terug. Maar de huisartsenpost komt terug.

Het belangrijkste gespreksonderwerp van de avond was de parkeerdruk in het Damcentrum. We moeten zorgen dat er overdag parkeerplekken zijn voor mensen die niet op de fiets naar de winkels in het Damcentrum kunnen komen. En we moeten zorgen dat bewoners ’s avonds parkeerplek hebben als de horeca volstroomt. Hoewel we het Damcentrum een beetje vol gepland hebben, is dit nog mogelijk. O.a. door de blauwe zone flink uit te breiden, tot in de parkeergarage, en bewoners parkeervergunningen te geven.

De ChristenUnie-SGP heeft, als kleine partij, nooit de oplossing voor de knelpunten in het Damcentrum beloofd. Maar de ChristenUnie-SGP is zeker bereid om steun te geven aan oplossingen of verbeteringen die nog mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: inrichting van de middenberm van de Rijnlandstraat voor parkeren, of een investering in een extra parkeergarage onder één van de laatste bouwplannen, zijn opties waar wij constructief tegenover staan. De raad besloot om er op 26 maart nog een keer over te spreken.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 19 februari - Tot de volgende keer
Op 19 februari werd in de gemeenteraad het nodige besproken, maar weinig afgerond. Niet geheel onverwacht werd de afgenomen ruimte om te parkeren in het Damcentrum ter sprake gebracht, nu er aan het Molenpad gebouwd wordt. De VVD bracht o.a. in dat nog niet iedere automobilist de gratis parkeergarage in het Damcentrum weet te vinden. De volgende keer staat het onderwerp echt op de agenda van de gemeenteraad.

De visie op de ontwikkeling van de winkelcentra in de gemeente werd uitgebreid besproken. Hoewel een vertegenwoordiger van het MKB had uitgesproken tevreden te zijn over de visie en er geen moties of amendementen werden ingediend, wilden meerdere partijen nog niet tot besluitvorming overgaan maar de volgende keer verder praten.

Onze nieuwe fractiewoordvoerder Frank Wilschut hield zijn maidenspeech over voorgestelde prioriteiten in het veiligheidsbeleid van onze gemeente. Hij vroeg hierin o.a. aandacht voor goedwillende mensen die een leuk evenement willen organiseren, geen ervaring hebben met het verkrijgen van een vergunning en dan te maken krijgen met hoge veiligheidsnormen, die soms aangescherpt worden. Onze fractie wil dat de gemeente niet tegenover zulke inwoners gaat staan, maar op een ondersteunende manier naast hen.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 5 februari - Beperkt en bijzonder
Op 5 februari was er een hele korte raadsvergadering met een bijzonder tintje voor de ChristenUnie-SGP: Frank Wilschut werd beëdigd als fractievertegenwoordiger. Dat betekent dat hij voortaan het woord mag voeren namens onze fractie in de oordeelsvormende raad. Wij hebben jammergenoeg geen vrouw in onze kleine fractie, maar we hebben nu in ieder geval een jong talent als woordvoerder.

We zitten met Zoetermeer en Rijswijk in een proces om ons gemeenschappelijke Sociale Werkbedrijf DSW om te vormen tot een bedrijf waar de gemeente Zoetermeer eigenaar van wordt. Onze gemeenteraad stemde unaniem in met een stapje in dat proces. Ik heb de indruk dat het onderwerp iets meer leeft in de raden van Zoetermeer en Rijswijk dan bij ons. Maar ik denk ook dat onze raad er vertrouwen in heeft dat er goed wordt gezorgd voor de mensen om wie het gaat: inwoners met een arbeidsbeperking.

Een motie om als raad afstand te nemen van de Nashvilleverklaring werd uiteindelijk niet aangenomen. Niet dat er iemand is die voor de inhoud en de toon van die verklaring is, maar het is niet noodzakelijk om dat als gemeenteraad uit te spreken. Het wijzigt ons gezamenlijke gemeentelijke beleid niet.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 22 januari - Nashville
Pas op: hier volgt een mening

Op 22 januari werd onze wethouder Jan-Willem Rouwendal in de gemeenteraad op de korrel genomen tijdens het ‘Nashvilledebat’. Hij had de vorige keer zijn standpunt proberen toe te lichten. Dat was niet in goede aarde gevallen bij de oppositie. Deze keer werd hij door de oppositie ten onrechte afgeschilderd als een ondersteuner van de Nashvilleverklaring en er werd openlijk over zijn privé-opvatting gespeculeerd. Het was geen fraaie vertoning. Onze wethouder was de vorige keer een klein stapje verder gegaan dan zijn formele standpunt dat de verklaring ons beleid niet raakt. Een kritische noot in de richting van Nashville, dat je zo’n theologisch stuk in onbegrijpelijke taal voor niet-ingewijden, niet online moet zetten, werd nu bijvoorbeeld omgedraaid en ter verantwoording gebruikt door GroenLinks.

De les die onze wethouder er kennelijk uit trok, was dat je beter formeel en kort kunt zijn en zo beantwoordde hij de vragen. Hij werd ongewild geholpen toen oppositieleider Frank Rozenberg (GBLV) in zijn zoektocht naar argumenten leek te zeggen dat het standpunt van onze wethouder juist is en dat de andere wethouders het daar ook bij hadden moeten laten.

Valt er ook iets positiefs te melden? Ja:

  • We hebben een wethouder die lid is van de SGP, die de Nashvilleverklaring niet onderschrijft en ons gezamenlijke LHBTQI-beleid wel.
  • De VVD zette bij monde van Philip van Veller duidelijk uiteen hoe het zit.
  • Doordat ik me verdiepte in de materie ontdekte ik het verhaal van een mooi mens als John Lapré.

Dat laatste heeft niet met onze gemeente te maken, maar ik wilde graag 3 positieve punten noemen.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 8 januari- Landelijke politiek
Op 8 januari was de eerste gemeenteraadsvergadering van 2019. Er werden bespreekpunten toegevoegd aan de agenda. Ten eerste de toekomst van de ziekenhuizen Antoniushove en Bronovo. Het gemeentebestuur heeft daar geen zeggenschap over, maar wethouder Juliette Bouw zet zich maximaal in om goede ziekenhuiszorg voor ons allen te behouden. Natuurlijk steunt de gemeenteraad dat volledig en unaniem. Hopelijk weegt het argument van goede geografische spreiding zwaar genoeg om Antoniushove te behouden. Als Bronovo zou gaan sluiten, zou dat uiteraard consequenties hebben voor de Eerste Hulp en de vestiging van een huisartsenpost. De tijd zal het leren.

Een ander actueel onderwerp waar het laatste woord nog niet over gezegd is, werd aan de orde gesteld door GroenLinks. Het gaat om de Nederlandse vertaling van de zogenaamde ‘Nashvilleverklaring’ over huwelijk en seksualiteit. Dit is een polariserend theologisch leerstuk van een aantal orthodoxe dominees/voorgangers, waar ons gemeentebestuur niets mee hoeft. Maar omdat de landelijke SGP-leider, Kees van der Staaij, de strekking van de verklaring publiekelijk verdedigt, lijkt GroenLinks te willen dat wethouder Jan-Willem Rouwendal de verklaring scherper afwijst dan hij doet. Ik vind het een hardvochtig, polariserend leerstuk en betreur dat de landelijke SGP-leider het ook nog eens politiek maakt.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

2018

Raadsflits 27 november - Perspectief
In de gemeenteraad 27 november kwamen zorgen van mensen naar voren, over de wegen rond Leidsenhage en de tunnel in de toekomst. Tijdens de presentatie daarover werd duidelijk dat ingenieurs nog rekenen aan een ontwerp dat beter is voor de mensen die er omheen wonen. Maar de tijd dringt: we moeten het ontwerp van onze voorkeur aanleveren bij de minister van Verkeer en Waterstaat. En je wilt dat mensen fatsoenlijk hun zegje over dat ontwerp kunnen doen. Of dat lukt, moet snel duidelijk worden.

Onze gemeente voert goed beleid voor mensen met een laag inkomen. In de begeleiding naar werk is verbetering mogelijk. Om meer mensen aan een baan te helpen, kiezen we er voor dat de consulenten van de gemeente zich mogen concentreren op mensen met een relatief goede kans op een baan. Mensen die zich nuttig maken met mantelzorg en vrijwilligerswerk verliezen we daarbij niet uit het oog. De regelingen voor bijzondere bijstand worden iets bijgesteld, zodat het budget nog beter terecht komt waar het nodig is. De ChristenUnie-SGP vraagt een bescheiden uitbreiding van de zgn. schoolspullenpas. De achterliggende gedachte is om kinderen in minima-gezinnen met een taalachterstand tijdig een beetje extra te hulp te komen.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 13 november - Gezond evenwicht
Op 13 november heeft de gemeenteraad de begroting voor de komende 4 jaar vastgesteld. Zoals bekend zitten we in de rode cijfers, onder meer door sterk gestegen kosten voor jeugdzorg. Het voorstel van het college is door de gemeenteraad op een paar kleine punten bijgesteld, zodat we de komende paar jaar ietsje minder van onze financiële reserve nodig hebben. Het servicepunt van de gemeente in de Herenstraat is gesneuveld. Dat is geen leuk besluit, maar nu paspoorten 10 jaar geldig zijn, is het in onze situatie een begrijpelijke keuze. Daarnaast zijn voorgestelde uitgaven voor de uitreiking van aanmoedigingsprijzen ingeperkt, op initiatief van GBLV. De ChristenUnie-SGP steunt de koers van het college. We vangen de onverwacht hoge financiële tegenvallers in eerste instantie op door een deel van onze financiële reserve aan te spreken. Dit betekent dat we hier en nu niets kapot bezuinigen. In de komende jaren bereiken we een gezond financieel evenwicht, met beleid waarin de gemeentefinanciën steeds zwaar zullen wegen.

Tegelijkertijd komen er veel interessante ideeën en voorstellen uit de gemeenteraad. En sommige belangrijke onderwerpen wil de raad een tweede keer bespreken. Al met al is het meer dan binnen het huidige vergaderschema lijkt te passen.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 9 oktober - Jeugdzorg
Eén van de besluiten van de gemeenteraad op 9 oktober was de aanstelling van een nieuwe jeugd-ombudsman. De vorige is namelijk wethouder geworden in een andere gemeente. Onze nieuwe jeugd-ombuds’man’ is een vrouw, Yvette Nass. Net zoals de andere ombudsman van onze gemeente, doet zij dit werk ook voor de gemeente Den Haag. Beide ombudsmannen stellen zich graag als een bemiddelaar op, om een oplossing te bereiken. Dit is voor iedereen goed om te weten. Als je vastgelopen lijkt te zijn bij onze gemeente, kun je je richten tot onze onafhankelijke ombudsman. De ChristenUnie-SGP wenst mevrouw Nass wijsheid en succes toe bij de invulling van deze zinvolle rol.

Nu het financiële tekort op de jeugdzorg echt ernstig wordt, neemt de belangstelling vanuit de gemeenteraad voor het onderwerp jeugdzorg toe. Meer raadsleden gaan zich er in verdiepen en er inhoudelijk over van gedachten wisselen. De ChristenUnie-SGP is blij met deze belangstelling van nieuwe raadsleden. Er ligt namelijk een enorme uitdaging. Terwijl de regering bezuinigde op het jeugdzorgbudget voor de gemeenten, nam de vraag naar jeugdhulp toe. De gemeenteraad is niet verdeeld op dit punt. Alle partijen staan voor passende ondersteuning voor onze kinderen en jongeren zodra dat nodig is.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 25 augustus - Zoektocht
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 september is gesproken over de mogelijkheid van terugkeer van een huisartsenpost van SMASH in Leidschendam. Dit staat in de plannen van de coalitie. De raad sprak erover op initiatief van oppositiepartij GroenLinks, omdat die partij dacht dat het vast zat op parkeerruimte op een beoogde locatie (KJ44). Duidelijk werd in ieder geval dat er zeker hoop is op terugkeer van de huisartsenpost.

Een uitspraak van de raad om te proberen een buslijn in Stompwijk en in Leidschendam-Zuid voor elkaar te krijgen, is op aangeven van de ChristenUnie-SGP aangepast. In het voorstel was namelijk geen inbreng van de mensen in Stompwijk voorzien. Beetje raar natuurlijk. Tijdens de vergadering werd dit aangevuld, zodat de adviesraad van Stompwijk de behoefte aan een buslijn kan inbrengen.

Tenslotte sprak de gemeenteraad op initiatief van de ChristenUnie-SGP unaniem uit dat zelfstandige hulpverleners en kleine praktijken in de jeugdhulpverlening passende zorg mogen blijven bieden in de toekomst, aan kinderen die dat nodig hebben. Alle gemeenten in Nederland zoeken namelijk naar manieren om de tekorten in de jeugdzorg op te lossen. In enkele gemeenten dreigen deze ‘kleine’ zelfstandige hulpverleners bij die zoektocht gemangeld te worden. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 11 september - Duurzaamheid  
De afgelopen 2 weken heeft de gemeenteraad o.a. gesproken over hoe de gemeente wil bevorderen dat mensen zich financieel redden en niet in de schulden raken. Dat was op hoofdlijnen. Het zal op verschillende beleidsterreinen worden uitgewerkt. Duidelijk is dat onze gemeente oog heeft voor kinderen in financieel krappe situaties. Daarnaast is vooral gesproken over een aantal sympathieke ideeën en dromen die uit de gemeenteraad zelf waren opgeborreld, veelal met een raakvlak met leefmilieu en duurzaamheid. Het meeste realisme zat in een verzoek van D66 om met het wagenpark van de gemeente het goede voorbeeld te geven, door bij de noodzakelijke vervanging van wagens en scooters, elektrische modellen te kopen. Wethouder Stemerdink verraste menigeen door te vertellen dat Stadsbeheer bepaalde bedrijfswagens nodig heeft die gewoon nog niet met elektrische aandrijving te koop zijn, dat haar mensen zich daar niet bij neergelegd hebben en een plek hebben gevonden waar zo’n bedrijfswagen wordt ‘gerenoveerd’ en een elektrische motor krijgt. De gemeente zal dit als proef op de som laten doen bij een wagen die aan vervanging toe is. Dus: hergebruik + elektrische aandrijving. Een mooi staaltje van de gemeenteambtenaren die wij hebben: met initiatief en het hart op de juiste plek.

Raadsflits 28 augustus - Afscheid van de zomer  
Het is goed om te beseffen dat niet iedereen op vakantie kan in de zomer. De ChristenUnie-SGP hoopt dat iedereen heeft kunnen genieten van mooie dagen deze zomer en fijne momenten heeft kunnen doorbrengen met anderen.

Het gemeenteraadswerk heeft echt even stilgelegen. Afgelopen dinsdagavond is de gemeenteraad weer bijeengekomen. Er stonden geen grote besluiten op de agenda. Er werden wel een aantal onderwerpen besproken. Een brief van het college, over voorgenomen wijzigingen in het afvalbeleid, leverde uiteraard het meeste debat op. De problemen die ontstaan zijn met ons afval, zijn niet even in een handomdraai te fiksen. We blijven nu wat langer in de fase dat er nog maar in één wijk (Voorburg Midden) gestart is met ophalen van PMD. Er wordt eerst geëvalueerd of in die wijk alles lukt zoals het bedoeld is. Als de andere Avalex-gemeenten vergelijkbare problemen ondervinden als wij en dezelfde verbeteringen willen doorvoeren, kan het hopelijk betaalbaar blijven. Aan de hoeveelheid PMD die nu al door ons allen weggebracht wordt naar een container, is te zien dat veel mensen bereid zijn om afval te scheiden. Dat is goed voor het milieu en voor onze portemonnee, want (rest)afval verbranden kost geld.

Raadsflits 10 juli - Bouwen, parkeren en verzekering

Een belangrijk onderwerp in de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie was de definitieve instemming met het bouwplan Molenpad in het Damcentrum. Na jaren van vertraging, door de economische stagnatie die achter ons ligt, worden de laatste bouwplannen daar concreet en tekent zich een tekort aan parkeermogelijkheid af voor de bewoners van het bestaande Damcentrum. Met de nieuwe coalitie kan hier nog iets aan gedaan worden. In de nieuwe verhoudingen blijken GBLV en D66 dat ook voluit te steunen. Een goede mogelijkheid die we zien, is een (extra) parkeergarage aan de rand van het Damcentrum, aan de kant van de Oude Trambaan. Een voordeel van die locatie is dat niet iedereen die een auto wil parkeren, het Damcentrum in hoeft te rijden op zoek naar een plek.

De groep mensen die gebruik kan maken van het gemeentelijke aanbod van een collectieve ziektekostenverzekering wordt iets uitgebreid (mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon). Curieus genoeg onderstreepte GroenLinks met een motie dat GroenLinks deze uitbreiding in de vorige coalitie samen met de PvdA niet voor elkaar heeft gekregen, maar de PvdA vervolgens eigenstandig wel. Maar het is goed dat we naast alle belangstelling voor parkeren gewoon een sociale gemeente blijven.

Raadsflits 12 juni - Samen aan zet

De ChristenUnie-SGP zal de vergadering van 5 juni niet snel vergeten. Ons raadslid Jan-Willem Rouwendal werd beëdigd als wethouder. Omdat hij daarmee zijn raadszetel opgaf, werd Kees Verschoor vervolgens geïnstalleerd als raadslid, die op zijn beurt werd opgevolgd door Hans Mulder als fractievertegenwoordiger. Het nieuwe college heeft een mooie man-vrouw verhouding. In ieder geval beter dan die van onze fractie. Het is goed om te zien dat de vier coalitiepartijen elk een geschikt wethouderskandidaat konden voordragen uit het midden van de raad. En het is mooi om de goede verstandhouding die zij nu al hebben, te mogen observeren. Wij wensen het nieuwe college wijsheid en zegen toe.

Het debat ging vooral over het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’. Het nieuwe college gaat samen met inwoners, organisaties en de raad aan de slag. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de gemeente bij al het beleid nadenkt of het duurzaam is.

Tijdens de vergadering van 12 juni zijn onderwerpen besproken op initiatief van raadsleden of -fracties. Op initiatief van GroenLinks is bijvoorbeeld het belang van de luchtkwaliteit onderstreept. Dat is in onze gemeente een belangrijk aspect van duurzaamheid. Verder heeft de raad unaniem ingestemd met het plan om woonruimte te bouwen voor een groep mensen met een verstandelijke beperking, naast de Kruisheuvelkerk, Dobbelaan 10 in Leidschendam. Dit is een ouderinitiatief, genaamd Stichting Hethuis, waaraan de gemeente goede medewerking heeft gegeven sinds 2015.

Raadsflits 5 juni - Drie keer akkoord

De vergadering van 5 juni was voor ChristenUnie-SGP in meerdere opzichten historisch.In de eerste plaats omdat een college werd geïnstalleerd waaraan wij deelnemen.In verband daarmee werd Jan-Willem Rouwendal beëdigd als wethouder.Omdat hij daarmee zijn raadszetel moest opgeven werd later op de avond Kees Verschoor geïnstalleerd als raadslid. Hij is sinds 2014 als fractievertegenwoordiger werkzaam geweest. Op zijn beurt werd hij als fractievertegenwoordiger opgevolgd door Hans Mulder.Zo kon het gebeuren dat op één avond driemaal iemand van ChristenUnie-SGP de eed aflegde.

Het debat ging vooral over de tekst van het coalitieakkoord “Samen aan Zet”. Die titel drukt goed uit waar het om gaat: het nieuw te vormen college gaat samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden aan de slag. Er komt ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. Daarvoor hebben we tijdens onze campagne gepleit. Ook de zorg voor de schepping krijgt aandacht. In overeenstemming met onze wens is vastgelegd dat dat gemeente bij al het beleid nadenkt hoe duurzaamheid daarin een plek kan worden gegeven. Tot slot zijn we tevreden over de afspraak dat er geen ruimte komt voor bordelen en coffeeshops en dat de gemeente haar activiteiten op zondag niet uitbreidt.

Raadsflits 29 mei - Kaders voor keuzes

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt op vele terreinen samen met externe partijen. Die samenwerking kan op vele manieren vorm worden gegeven. Het is goed om bij de keus óf en op welke wijze moet worden samengewerkt een kader te hanteren. 
Een voorstel daarover is 29 mei in de raad besproken.

Dezelfde avond werden een behoorlijk aantal samenwerkingsverbanden ook op andere manier besproken. De gemeenteraad heeft namelijk de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op begrotingen van bepaalde samenwerkingsverbanden (en daarmee invloed uit te oefenen op het gevoerde beleid). 
Onder meer de begrotingen van DSW, de Metropoolregio en Avalex kwamen aan de orde.

Ter afwisseling werd ook een motie van D66 in stemming gebracht waarin werd gevraagd om jaarlijks op de dag van Europa de Europese vlag op het gemeentehuis te laten wapperen. ChristenUnie-SGP ziet zeker de voordelen van Europese samenwerking, maar de vlag beschouwen we als een symbool van een Europese eenheidsstaat die door ons niet wordt gewenst.

Voor het huidige college komt overigens de finishvlag in zicht. Als zich geen onverwachte ontwikkelingen voordoen zal volgende week een nieuw college aantreden. ChristenUnie-SGP hoopt zich vanaf dat moment als collegepartij voor de belangen van Leidschendam-Voorburg in te zetten.

Raadsflits mei 2018- Verder met vernieuwd vergadermodel

De in maart gekozen gemeenteraad is gaan werken met een nieuw vergadermodel. 
Elke dinsdag wordt begonnen met een beeldvormend deel. De bedoeling hiervan is dat raadsleden beter inzicht krijgen in onderwerpen waarover in de periode erna besluiten genomen moeten worden. 
Deze week kregen we van (sinds kort) professor Verdaas een deskundige toelichting op de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. Tegelijk werd in een andere zaal uitleg gegeven over DSW. Daarna waren er sessies over Avalex en de grondexploitatie. Nuttig, omdat je als raadslid vanuit je eigen achtergrond niet overal mee bekend bent. Een toelichting helpt dan om op verantwoorde wijze je stem uit te brengen. 
Wat daarvoor ook belangrijk is, is de betrokkenheid van meerdere personen met een verschillende achtergrond bij de fractie. 
Zo kon Kees Verschoor in het raadsdebat het woord voeren over het Bedrijfsplan DSW. In dit bedrijf wordt hard gewerkt om een financieel tekort op te lossen. ChristenUnie-SGP is tevreden over die inzet en de resultaten die dit naar verwachting af gaat werpen. 
Naast de raadsvergaderingen zijn intussen ook de coalitieonderhandelingen nog gaande. Zodra daarover concrete informatie beschikbaar is, zal die, buiten de raadsflits om, bekend worden gemaakt. Het blijft nog even spannend.

Raadsflits 18 april 2018 - Positief advies informateur

Nadat de gemeenteraad op 3 april de heer Bruijn had benoemd is hij voortvarend aan het werk gegaan. Al de volgende dag gingen de gesprekken van start.  Eerst met elke partij afzonderlijk en in de dagen erna ook met combinaties van partijen.

Op 17 april maakte de informateur bekend dat naar zijn mening een combinatie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP de beste papieren heeft om de komende vier jaar een stabiel college te vormen.

Een advies waar wij uiteraard graag achter gaan staan. Het is bijzonder om als kleinste partij in de gemeenteraad mee te praten aan de formatie van een nieuw college. Uiteraard zijn er verschillen tussen ons en de andere partijen, maar ChristenUnie-SGP hoopt dat snel overeenstemming kan worden bereikt. Deelnemen aan het college betekent voor ons het dragen van verantwoordelijkheid. Wij willen graag onze bijdrage leveren aan een Leidschendam-Voorburg waar het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is.

Voor ons is van belang dat de gemeente ruimte biedt een initiatieven van inwoners, zowel in Voorburg, Leidschendam als Stompwijk.  Aandacht voor duurzaamheid vinden we essentieel.  We beseffen dat de overheid niet alles kan regelen, en juist daarom willen we onze plannen uitvoeren samen met u!

Raadsflits 5 april 2018: Nieuw en vertrouwd

Op 21 maart is de nieuwe gemeenteraad gekozen. We willen alle stemmers op de lijst ChristenUnie-SGP danken dat we ook in de nieuwe raad ons vertrouwde geluid kunnen laten horen.

De eerste vraag waar de nieuwe raad zich voor gesteld ziet is hoe een nieuw college kan worden gevormd. Voorheen nam de grootste fractie het voortouw in het zoeken van een informateur. Omdat de vorming van een college een zaak is die de hele raad aangaat is nu gekozen voor een door de raad benoemde informateur. We wensen de heer Bruijn veel succes met zijn werk. Op 17 april hopen we zijn advies te horen.

Het nieuw te vormen college zal vervolgens te maken krijgen met een gemeenteraad die op andere wijze te werk gaat dan in de vorige raadsperiode gebeurde. Voortaan is er iedere dinsdag om acht uur een raadsvergadering, die wordt voorafgegaan door een uur waarin de raad zich kan laten informeren over de achtergronden van allerhande onderwerpen waarover een besluit moet worden genomen. Dit biedt inwoners ook de gelegenheid om met de raad te spreken over zaken die zij van belang achten.
Dat past bij ons motto om te besturen samen met u!