Raadsflitsen

Raadsflits 20 maart 2024 - Verhuizing naar Leidschendam, beste optie

De raadzaal in Voorburg voldoet niet. Het gebouw is haast niet te verduurzamen of alleen tegen een heel hoge prijs. Huize Swaensteyn is niet voldoende toegankelijk te maken en de huidige zaal is qua akoestiek en geluid op z’n zachts gezegd niet al te best. Een tijdje geleden was dat aanleiding om het college te vragen het alternatief; verhuizen naar Leidschendam, in kaart te brengen. Wat zou dat kosten, welke gevolgen zou dat hebben voor het huidig gebruik en wat zouden we kunnen doen met Huize Swaensteyn?  

Het idee is om als raad te verhuizen naar Raadhuisplein 1 in Leidschendam waar nu het college van burgemeester en wethouders met de ambtenaren werkt voor Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. Op die plek is een binnentuin waar de nieuwe raadzaal zal komen.

Voor de ChristenUnie is het een uitgemaakte zaak dat we moeten verhuizen. Het is financieel het goedkoopst, de raadzaal kan eindelijk toegankelijk zijn voor iedereen en we kunnen investeren in een toekomstbestendige raadzaal. In Leidschendam kan dat met plek voor eventuele uitbreiding (doordat onze gemeente groeit) en zelfs voorbereid op een eventuele pandemie.

De ChristenUnie steunt de verhuizing daarom van harte en hoopt dat we over enkele jaren in Leidschendam kunnen bouwen aan een levendige lokale democratie die zich inzet voor haar inwoners. Dat zullen we tot die tijd ook niet laten, ook al heeft dat in Huize Swaensteyn zo zijn beperkingen.

Raadsflits 13 februari 2024 - Groot draagvlak voor opvang van asielzoekers

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat Leidschendam-Voorburg net als andere gemeenten ook haar verantwoordelijkheid neemt voor de opvang van asielzoekers. Daarom vroeg de ChristenUnie, met steun van de PvdA, GroenLinks, SP, CDA, D66 en GBLV het college om een plan hoe dat te organiseren.

In het plan moet zorg worden besteedt aan het goed kunnen wortelen van asielzoekers in hun omgeving. Uiteraard moet de gemeente dan zorgen voor de randvoorwaarden zoals school voor de kinderen, zorg voor beschadigde mensen en goed in gesprek staan met buurt waar de nieuwe buren komen.

In Overgoo hebben we laten zien dat we dat als gemeente goed in de vingers hebben. We hebben verschillende inloopavonden gehad om in gesprek te gaan met de buurt, kijken of we een speelplek voor de jongeren en de buurt kunnen regelen en zijn druk in de weer om genoeg onderwijsplekken te organiseren.

De ChristenUnie vindt het verstandig om zelf het stuur in handen te houden waar en hoe we de opvang van asielzoekers organiseren. Als we niet zorgen voor genoeg opvang kan de staatsecretaris overgaan tot gedwongen aanwijzing van een locatie. Dat is funest voor het draagvlak van opvang.

Raadsflits 4 december 2023 - Korte raad toch over veel besloten

De raad van 4 december was een korte raadsvergadering. Er waren een hoop zo genoemde ‘hamerpunten’. Deze onderwerpen zijn in de voorbereidende commissievergadering besproken en hadden steun van de hele raad. Tegelijk zijn het belangrijke onderwerpen voor onze gemeente en daarom zetten we die deze keer in het zonnetje: de raad besloot om geld te geven voor de (ver)nieuwbouw van de basisschool, de Vijverhof, om toe te staan dat de Rijksoverheid investeert in Stedin, onze energienetbeheerder en er wordt geld vrijgemaakt voor een nieuw dierenverblijf en nieuwe paden in Park Vreugd & Rust. Belangrijke onderwerpen waarmee de gemeente kiest voor een goede omstandigheden voor kinderen om op te groeien en te leren, investeert in het stroomnet en in een toekomstbestendig Park Vreugd & Rust.

De ChristenUnie wenst u een fijn jaareinde met daarin een gezegde Kerst en alvast een gelukkig nieuwjaar! 

Raadsflits 7/8 november 2023 - Nieuwe verbondenheid

Op woensdagavond 8 november heeft de raad de begroting voor het komend jaar vastgesteld. De ChristenUnie heeft daarin gepleit voor een nieuwe verbondenheid. Een verbondenheid waarin we meer ruimte maken voor de samenleving en het samen. Dat het bijvoorbeeld makkelijker is om minder te werken om voor je ouders of kinderen te zorgen of om bij te dragen aan de samenleving.

Het komend jaar zullen we een lastig gesprek moeten voeren in onze gemeente omdat we in 2026 minder geld krijgen van de Rijksoverheid. Wat gaan we dan minder doen of hoe gaan we meer geld krijgen. De ChristenUnie zal dan inzetten op het verminderen van armoede, kiezen voor een leven in balans met de schepping en opkomen voor mensen in nood of ze nou geboren zijn dichtbij het Julianaplein of een plein in Kabul.

Dinsdagavond 7 november heeft de raad ook over de opvang van asielzoekers gesproken. De gemeente kondigde nieuws aan dat er eindelijk een locatie in beeld is om asielzoekers op te gaan vangen in onze gemeente. De ChristenUnie vindt dat een goede eerste stap maar ziet dat we meer moeten doen om echt een bijdrage te kunnen leveren aan het gezamenlijke probleem van de asielcrisis in Nederland.

Raadsflits 26 september 2023 - Bouwen aan vertrouwen

Er is weinig vertrouwen in de politiek. Dat vraagt om goede volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad én dat we meer ruimte geven aan luisteren, participeren en samen experimenteren. Op dinsdagavond 26 september besloot de raad om hierover een nieuwe participatieverordening vast te stellen. In de verordening staat wat iedereen vanaf nu kan verwachten bij participatie of inspraak.

Als het gaat om Vlietland Noord is ook duidelijk dat er weinig vertrouwen is in de overheid. Het is normaal dat zoveel mogelijk documenten openbaar zijn. Er zijn maar een paar redenen waarom iets geheim mag worden gehouden zoals bijvoorbeeld als iets het goed functioneren van de gemeente zou schaden. De voltalige raad besloot om de geheimhouding op twee van de documenten over Vlietland Noord op te heffen.

Voor de ChristenUnie is bouwen aan vertrouwen ook van groot belang als de gemeente inwoners helpt bij het zoeken naar werk, opleiding of het meedoen in de samenleving. De gemeente wil werken vanuit vertrouwen. Daar hoort wat de PvdA, ChristenUnie, D66 , CDA en GroenLinks betreft ook bij om de ‘tegenprestatie’ om te vormen naar een perspectiefaanbod. Daarom diende deze partijen een wijziging in, die werd gesteund door een meerderheid.

Raadsflits 5 juli 2023 - Kadernota - Dienen is liefde in actie 

De Aartsbisschop van Canterbury zei tijdens de Kroning van King Charles treffend: “Dienen is liefde in actie. We zien liefde in onze zorg voor de kwetsbaren, de manier waarop we onze jongeren opvoeden en aanmoedigen en in de bescherming van de natuur.” Op die manier kijkt de ChristenUnie naar onze gemeente bij de bespreking van de Kadernota.

De ChristenUnie heeft daarom via drie moties geprobeerd armoede te verminderen in onze gemeente. Het afgelopen jaar is het ons niet gelukt om meer inwoners uit de armoede te halen. Twee van onze moties zijn aangenomen: vanaf 1 januari 2024 mogen mensen in de bijstand meer giften ontvangen en wordt ook gekeken of de regels voor het ontvangen van giften niet in de weg zitten. Daarnaast onderzoekt de gemeente wat de gevolgen zijn als we alvast 14 euro als minimumloon hanteren bij werk dat we aanbesteden.

Daarnaast heeft de ChristenUnie gepleit voor een onderzoek naar de kansen en ontwikkelingen in het buitengebied. Grote vraagstukken zoals stikstof, verdienvermogen van de boeren en duurzame omgang met de natuur vragen om aandacht. Daarnaast heeft het buitengebied met Stompwijk veel te bieden voor recreatie, gemeenschapszin en de verbinding tussen stad en buitengebied.

Raadsflits 30 mei 2023 - Vertrouwen dat het beter wordt

De raad in Leidschendam-Voorburg heeft besloten waar de tram via de Binckhorst naar Rijswijk en Station Voorburg zal gaan komen. Daarbij komt veel geld vrij om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Voorburg-west te verbeteren. Op initiatief van VVD is er een motie meegegeven aan het college waarin een groot aantal eisen zijn verwoord voor de uitwerking van de OV- en leefbaarheidsplannen. Zo willen de partijen, waaronder ChristenUnie, garanderen dat de situatie in Voorburg-west verbeterd. De ChristenUnie heeft dat vertrouwen omdat de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met de andere gemeenten de plannen zelf maakt. De wensen of eisen die eerder zijn meegegeven vanuit de raad zijn ook netjes verwerkt.

Op 30 mei heeft de raad ook besloten om intensiever aan de slag te gaan met duurzaamheid. De landelijke overheid heeft meer geld aan de gemeenten gegeven om vaart te maken. De ChristenUnie gelooft dat dit hard nodig is voor de schepping en voor kwetsbare inwoners. Zij kwamen afgelopen winter in de knel. De ChristenUnie vindt het jammer dat de aanmoediging om bij duurzaamheid ook altijd stil te staan bij inwoners met een kleine portemonnee, geen brede steun kon krijgen.

Raadsflits 18 april 2023 - Zicht krijgen
Om te zorgen dat ook voor de komende generaties onze aarde een goede plek is om te leven, moeten we veranderen in hoe we werken, wonen en leven. Ook in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. De ChristenUnie wil daarom via een monitor duurzaamheid beter zich krijgen of we als gemeente de juiste duurzame stappen zetten. Het initiatiefvoorstel daarvoor van de ChristenUnie werd dinsdagavond 18 april unaniem aangenomen door de raad. De ChristenUnie is blij met deze raadsbrede steun.

In de raadsvergadering heeft een meerderheid van de raad ook aangegeven meer zicht te willen krijgen op wat we gaan doen voor de jongeren in Leidschendam-Noord en waarom. De ChristenUnie weet niet of we met het voorgestelde plan het goede gaan doen voor de jongeren. En of we met de voorgestelde activiteiten ook echt de kansengelijkheid gaan bevorderen. Daarom heeft de ChristenUnie samen met het CDA, VVD en D66 voorgesteld om eerst te onderzoeken wat het meest nodig is voor de jongeren in Leidschendam-Noord en daarna daarop in te zetten.

Raadsflits 21 maart 2023 - Versterking, vervoer en spelen
Voor de ChristenUnie was 21 maart een feestelijke raadsvergadering. Giulia Olenroot is beëdigd als nieuw commissielid. Kleine fracties mogen namelijk twee commissieleden aanwijzen om te helpen bij het raadswerk dus naast Coert Bregman, die al commissielid was, zijn we nu als fractie op sterkte. Daarnaast was het de eerste raadsvergadering van onze nieuwe burgemeester Martijn Vroom. 

Inhoudelijk is de ChristenUnie blij dat de zienswijze brief naar de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is vastgesteld. Hierin geeft de gemeente aan wat zij belangrijk vindt als het gaat om deze samenwerking op het gebied van bereikbaarheid en het vestigingsklimaat. Denk dan aan het oplossen van de problemen rond The Mall, het investeren in Openbaar Vervoer en dan concreet voor onze gemeente vooral Leidschendam-Zuid. 

Daarnaast is op initiatief van inwoners voorgesteld om een volwaardige groen en inclusieve speeltuin te maken bij de Gravin Catharinalaan. Er was een tijdje onzekerheid of dit kon omdat er misschien woningen gebouwd zouden worden. Ondertussen weten we dat dit niet gaat gebeuren en dat een volwaardige speeltuin het meest logische en fijne voor de buurt is. De raad heeft daarom het college de opdracht gegeven om het plan voor een volwaardige speeltuin uit te werken.

Raadsflits 14 februari 2023 - Helaas geen betaalbare woningen en afscheid burgemeester Bijl

Tussen Leidschendam en Voorschoten waren er in het verleden kassen. Deze kassen zijn door een financiële bijdrage van o.a. de landelijke overheid weggehaald met het idee om een deel van de kassen te vervangen door woningbouw. Afgelopen 14 februari lag het plan voor het zogenoemde ‘Schakelstuk en Noorthey’ voor bij de gemeenteraad. Doordat er ondertussen vele jaren zijn verstreken is het niet mogelijk om bij dit plan veel sociale woningbouw te realiseren. Terwijl we juist nu veel betaalbare woningen nodig hebben. Op initiatief van het CDA heeft de gemeenteraad opgeroepen om te zoeken naar mogelijkheden om toch iets van sociale woningbouw te realiseren in dit plan. Een hartenkreet die de ChristenUnie zeker onderstreept.

Dinsdag 14 februari was ook de laatste raadsvergadering van burgemeester Jules Bijl. Na het vertrek van burgemeester Klaas Tigelaar is hij de afgelopen 1,5 jaar onze ‘interim’ burgemeester geweest. De ChristenUnie kijkt terug op een prettige samenwerking. We zullen de humor, doortastendheid en gevoel voor verhoudingen van Jules Bijl missen. De ChristenUnie wenst hem Gods zegen in zijn verdere loopbaan en leven.

Raadsflits 1 februari 2023 - Kan Vlietland groen blijven?
Op 1 februari was er een extra raadsvergadering over Vlietland. Er zijn twijfels over welke mogelijkheden de gemeenteraad heeft om Vlietland zo groen en open mogelijk te houden. Er is een oud bestemmingsplan uit 2005 waarmee de ontwikkelaar 222 gestapelde vakantiehuisjes mag bouwen in het noorden van Vlietland. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Ondertussen wil de ontwikkelaar het plan bij de tijd brengen door te werken met grondgebonden vakantiehuisjes.
De ChristenUnie zou het plan nog meer bij de tijd willen brengen door ook over andere elementen uit het oude plan te spreken. In de raadsvergadering bleek dat dit waarschijnlijk niet mogelijk is. Om toch zeker te zijn van dat dit echt niet kan heeft de raad een extra juridische check en een onderzoek gevraagd. De komende periode zal uitwijzen welke mogelijkheden de gemeenteraad heeft.

Raadsflits 17 januari 2023 - Groene gevels en hou Huygenstunnel mogelijk

Het Diaconessenhuis in Voorburg-West wordt verkocht door Reinier de Graaf. Vooraf hebben zij met de gemeente en inwoners nagedacht wat een verkoper mag doen met het stuk grond. Er zijn mooie ambities beschreven. De ChristenUnie heeft via een motie opgeroepen om te gaan voor groene gevels. Zo werken we aan een groener, biodiverser en klimaatadaptiever Leidschendam-Voorburg. De rest van de raad was het daarmee eens.

De tweede motie is op ons initiatief door alle raadsfracties mede ingediend en gaat over het openbaar vervoer vanuit de Binckhorst. De komende maanden moeten er namelijk keuzes gemaakt over het tracé Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) vanuit de Binckhorst. Het is nog niet bekend welke gevolgen dit heeft voor de mogelijke komst van een Huygenstunnel (A12). Terwijl de komst van een Huygenstunnel veel mogelijkheden biedt voor extra woningen, groen, herstel van de tuin van Huygens en tegelijkertijd veel kan betekenen voor de luchtkwaliteit en geluidshinder. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg wil de komst van de Huygenstunnel daarom niet verhinderen en roept het college van B&W op bij de keuze voor een tracé van HOV de mogelijke komst van een Huygenstunnel niet onmogelijk te maken.

Raadsflits 6 december 2022 

Nu de coronacrisis hopelijk over zijn hoogtepunt heen is gaat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar herstelbeleid afbouwen. De ChristenUnie kan dat goed begrijpen en steunt dit ook. Tegelijkertijd zien we dat veel kwetsbare inwoners, organisatie en ondernemers nog steeds ondersteuning nodig hebben door de extreme inflatie, onzekerheid op de arbeidsmarkt en de hoge kosten van de energie. Helaas wil de raad in meerderheid niet doorpraten over de extra ondersteuning die nog hard nodig is. De ChristenUnie vindt dit een gemiste kans en had liever voorkomen dan achteraf te moeten lappen.

Het tweede belangrijke onderwerp van de avond is veiligheid. Een onderwerp dat de basis vormt voor fijn wonen en leven in Leidschendam-Voorburg. Hiervoor is samenwerking tussen de gemeente en inwoners van groot belang. De gemeente gaat de komende jaren in elke wijk samen met u kijken wat de belangrijkste problemen zijn. Denkt u mee?

De stichting Sintvoorieder1 moet opzoek naar een nieuw pakhuis. De raad vindt het belangrijk dat het nieuwe pakhuis net als voorgaande jaren in Leidschendam-Voorburg blijft. Gelukkig was het college al in gesprek om samen verder te kijken wat mogelijk is.

Raadsflits – 8/9 november 2022 

Proactief voorkomen van armoede
Veel inwoners hebben deze winter een hoge energierekening. Dinsdagavond 8 november vergaderde de raad weer over dit belangrijke onderwerp. Hoe voorkomen we dat kwetsbare inwoners door een hoge energierekening in de armoede of in de schulden komen? Het college kiest ervoor om vooral de maatregelen van de landelijke overheid centraal te zetten en hoopt dat daarmee genoeg mensen geholpen zijn. Ondertussen houdt de gemeente in de gaten of dat ook echt zo is. De ChristenUnie wil juist nu armoede en schulden voorkomen en wil dat de gemeente proactief een grotere groep van kwetsbare inwoners gaat ondersteunen. Veel gemeenten in het land kiezen deze lijn, helaas dit college niet.

Op initiatief van de ChristenUnie kunt u binnenkort terecht bij de warme huiskamers van de wijkcentra en de bibliotheek. Als u het thuis niet warm heeft, zijn dat een plekken waar u met warmte wordt verwelkomt!

Weg met de pleisters!
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van crises: van klimaat, stikstof, vluchtelingen, corona, energie tot aan inflatiecrisis. Soms omdat het ons overkwam en we de ruimte niet hadden om het op te vangen. Of ook omdat we zijn weggelopen van onze verantwoordelijkheid om problemen op te lossen.

Al deze crises worden nu geplakt met pleisters. Een noodfonds hier en een eenmalige toeslag of subsidie daar. De ChristenUnie wil af van de pleisters en nadenken over de lange termijn. Daar hoort bij dat we samen met inwoners stappen willen zetten om de grote problemen van deze tijd op te lossen. Langdurig meer geld moeten uitgeven om goed voor de schepping te zorgen, armoede te voorkomen, vluchtelingen op te vangen en stappen te zetten voor een duurzame toekomst van boeren.

Raadsflits - 27 september 2022  - Voorkomen van (energie) armoede

Veel inwoners zien hun maandbedrag voor energie omhoog schieten en tegelijkertijd zijn de boodschappen door de hoge inflatie ook steeds duurder. Reden om in de raad van september met elkaar te praten over het voorkomen van (energie)armoede. Hoe voorkomen we dat de komende koude maanden mensen moeten kiezen tussen eten of warmte in hun huis?

Gelukkig komt de landelijke overheid met een aantal maatregelen en is het college druk bezig om extra plannen te maken voor het deel dat de lokale overheid oppakt.

De ChristenUnie wil sneller praten over de maatregelen die we nu al kunnen nemen omdat er nu al mensen zijn die lastige keuzes moeten maken. Daarnaast vindt de ChristenUnie het belangrijk dat we breder naar armoede voorkomen kijken. Er zijn meer mensen dan ooit die (mogelijk) in de problemen raken (ook door de hoge inflatie) en niet iedereen is gewend om bij de overheid aan te kloppen voor hulp en ondersteuning. Helaas kunnen de plannen van het college er pas begin november zijn dus kunnen we alleen maar hopen dat de ondersteuning die er nu al is voldoende is voor de komende maanden.

Raadsflits 5 en 6 juli 2022 - Samen de zomer in
Op 5 juli was de raad over de jaarstukken en de eerste tussenstand van dit jaar. In die vergadering is een motie van de ChristenUnie aangenomen om gokreclames in de openbare ruimte te verbieden. Hopelijk grijpt de landelijke overheid ook in.  

6 juli heeft de raad gesproken over de toekomstige financiële situatie en het beleid dat de nieuwe coalitie wil inzetten. De ChristenUnie zet in op een overheid die er voor iedereen is en ongelijkheid aanpakt. Nu de vaste lasten hoger worden willen wij bijvoorbeeld inzetten op het voorkomen van armoede.

Onze inzet is om voorstellen die de samenleving duurzamer, sociale en rechtvaardiger maken te steunen en anders met alternatieven te komen. Zo deden wij woensdagavond op initiatief van GroenLinks en samen met de PvdA het voorstel om de menselijke maat centraal te zetten in de gesprekken met mensen met een bijstandsuitkering en te leren wat dit betekent voor onze gemeentefinanciën. Het zegt veel over de samenwerking in de raad dat dit voorstel, na een goed gesprek in de raad, door iedereen gedragen kon worden. Kortom samen de zomer in! 

Raadsflits 7 juni 2022 - Hopelijk hoop
We gaan richting de zomer met de hoop dat we Corona achter ons kunnen laten. Of dat echt zo is weten we niet. Toch voelen velen de gevolgen van de afgelopen jaren. Een voorstel om als gemeente ook dit jaar te ondersteunen waar nodig, kon zeker op onze steun rekenen. Zo kunnen we hopen op herstel.

Voor veel inwoners is het vinden van een huis een hopeloos lange zoektocht. De regels voor het stimuleren van betaalbare woningen worden daarom aangepast zodat er meer huizen kunnen worden gebouwd. Het initiatief van de SP om woon coöperaties door inwoners mogelijk te maken is daarnaast een belangrijke stap zodat inwoners als ze dat willen zelf meer aan het stuur zitten.

Tot slot diende de ChristenUnie met SP, GroenLinks, CDA en PvdA een motie in over het verbieden van gokreclames in bushokjes en langs de weg. Deze ongerichte reclames verleiden (ook) kwetsbare groepen zoals jongeren en (ex)verslaafden, ook al is dat verboden. Het is nog niet duidelijk of verbieden juridisch kan en daarom komt dit onderwerp de volgende keer terug. Hopelijk heeft de landelijk overheid in de tussentijd al ingegrepen zodat meer ellende van verslavingen wordt voorkomen.

Frank Wilschut, fractievoorzitter ChristenUnie

Raadsflits 10 mei 2022 - Feestelijk en beladen
De eerste raadsvergadering van deze raadsperiode 2022-2026 was zowel beladen als feestelijk.

Feestelijk, omdat de raad compleet is gemaakt met de installatie van diverse raadsleden en commissieleden. Daarnaast waren er verschillende nieuwe raadsleden die voor het eerst het woord voerde in de raad en daarmee hun maidenspeech uitspraken, zo ook ik zelf over de opvang van vluchtelingen.

Het gaat niet goed met de snelheid waarmee we de opvang van vluchtelingen organiseren in onze gemeente. Er is in onze gemeente nog geen (nood)opvang gerealiseerd terwijl we al sinds de crisis in Afghanistan van dit najaar op zoek zijn naar geschikte plaatsen. Daar komt bij dat de landelijke overheid voor eind juni fors extra noodopvangplekken nodig heeft. Een motie om het college aan te sporen meer daadkracht te tonen hebben we daarom van harte ondersteund.

De eerste raadsvergadering was ook beladen door een motie van afkeuring over het tijdelijk niet uitvoeren van een motie. Een motie waarin de raad unaniem vroeg om plaatsen te zoeken voor flexwoningen voor vluchtelingen en starters. De ChristenUnie heeft deze motie van afkeuring ook gesteund. Voor het herstel van vertrouwen is het belangrijk dat raad en inwoners kunnen rekenen op een college die uitvoering geeft aan moties. Een aansporing dus hoe de verhouding tussen raad en college wel zou moeten zijn.

Frank Wilschut, fractievoorzitter ChristenUnie

Raadsperiode 2018-2022
ChristenUnie-SGP

Raadsflits 22 februari 2022 - De beste stuurlui staan aan wal?
Toen wij acht jaar geleden begonnen om ons steentje bij te dragen aan het bestuur van onze mooie gemeente, viel mij vooral op dat de gemeenteraadsleden in meerderheid gedreven worden door echte maatschappelijke bewogenheid. Mensen als Stefan van de Griendt, Marjan van Giezen, Jeroen van Rossum. Als u kritiek op hen hebt, daag ik u uit om een betere bijdrage te leveren dan zij.

Nu, aan het eind van deze raadsperiode, zit GBLV opeens in een goede ontwikkeling en is de sfeer van samenwerking en gezamenlijk besturen terug. Dat bleek in de laatste raadsvergadering. We kwamen samen uit op tal van goede besluiten, of het nu ging om de woonzorgvisie, verkeersmaatregelen rond de Mall of heroverweging van het laatste bouwplan Rijnlandstraat.

Ik ben blij dat ik een tijd een plekje in onze democratie heb kunnen innemen. Ik hoef me niet te schamen. Wij zijn geen belangenbehartigers die opkomen voor de randstedelijke christen ofzo. Wij hebben het algemeen belang voor ogen, met bijzondere aandacht voor minder bedeelden en rechtvaardigheid. En ik ben gelukkig dat ik een goede opvolger heb, Frank Wilschut. Hij is geschikter als raadslid dan ik. Hij treedt bijvoorbeeld makkelijker naar buiten.

Kees Verschoor

Raadsflits 25 januari 2022 - Bestuurswaarde
Tijdens de eerste raadsvergadering van 2022 zijn veel goede voorstellen aangenomen. Denk aan: de realisatie van rugbyaccommodatie voor jeugdteams, het eerste deel van het corona-herstelbeleid en een pilot (onderzoek) voor tiny houses in Stompwijk. N.a.v. een presentatie van dhr. Kets hebben GroenLinks en de ChristenUnie-SGP voorgesteld om het beleid ter verbetering van onze luchtkwaliteit te herzien, met aangescherpte normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als uitgangspunt. We leren steeds meer over de slechte invloed van luchtverontreiniging op onze levensduur en -kwaliteit. We leren het ook steeds beter te meten en we kunnen er maatregelen voor treffen.

Natuurlijk werd er lang gesproken over het onderzoek naar extremisme en polarisatie in onze gemeente. Daar is destijds geen doordachte afweging voor gemaakt, besluiten zijn niet naar behoren genomen en het vastleggen van namen in een onderzoeksrapport heeft de gemeente ook ondoordacht laten gebeuren. Het is terecht dat het college daar excuses voor aanbiedt, maar daarmee blijft het pijnlijk voor de islamitische gemeenschap dat het onderzoek in handen van NTA helemaal de kant van de islam opgedraaid is. Toenadering is nodig, gericht op heling.

Tenslotte wil ik lijsttrekker Bianca Bremer en GBLV gelukwensen met deze positieve stap voor de bestuurbaarheid van onze gemeente.

2021

Raadsflits 7 december 2021 - Goede voorstellen
In de raadsvergadering van 7 december zijn weer een flink aantal voorstellen aangenomen door de gemeenteraad. O.a. de opzet van herstelbeleid na corona, de grondslag voor het sociale beleid van de gemeente (Sociaal Kompas) en de visie op Beschermd Wonen (voor mensen met psychische kwetsbaarheid).

Daarna had de ChristenUnie-SGP nog succes met twee moties die unanieme steun kregen. Eén motie was voor een gemeentelijk isolatieprogramma, waardoor we geld van het landelijke isolatieprogramma goed gecoördineerd gaan gebruiken. De energiestrategie, om echt van het gas af te gaan, kan alleen wijk voor wijk opgepakt worden. Die operatie is uiteraard te groot om overal in alle wijken te starten. Maar dankzij deze motie zetten we wel extra in op isolatie voor alle wijken, voor iedereen die zonder te wachten energie wil besparen door te isoleren.

Het andere voorstel dat unanieme steun kreeg, was een verzoek aan het college om plek te vinden voor flexwoningen, waar statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) tijdelijk kunnen wonen. Zulke flexwoningen zijn trouwens niet alleen voor statushouders bedoeld, ook voor starters bijvoorbeeld die geen kans krijgen door hetzelfde woningtekort. Niet alleen de opvang van vluchtelingen lijdt onder het gebrek aan doorstroom naar woningen. Dat beseffen we.

Raadsflits 10 en 11 november 2021 - Voor de toekomst
Ons college van B&W heeft de afgelopen jaren verstandig, evenwichtig financieel beleid gevoerd. Ondanks te lage inkomsten voor jeugdzorg bijvoorbeeld, heeft onze gemeente geen zaken wegbezuinigd of sociale voorzieningen aangetast. Nu de rijksoverheid recent met meer geld over de brug is gekomen, betekende dat dat het college een structureel sluitende meerjarenbegroting kon presenteren. Wij zijn dankbaar en tevreden dat we daar als kleine partij onze constructieve bijdrage aan hebben geleverd.

Op 10 november heeft de gemeenteraad besloten over het programmaplan ‘Sterk voor Noord’ voor de wijk Leidschendam-Noord. De gemeente gaat langjarig investeren in die wijk. We willen kansenongelijkheid terugdringen en voorkomen. Dat doe je niet even binnen een jaar, dat vergt lange adem. Wij hebben enthousiast ingestemd met dit toekomstgerichte plan, zodat we overgaan tot actie, samen met partners en mensen in de wijk. 

Een ander belangrijk onderwerp in onze gemeente is de bereikbaarheid. Een bereikbare gemeente is ook volgens de ChristenUnie-SGP van groot belang. Het beleidsdocument over mobiliteit dat het college heeft opgeleverd, gaat nadrukkelijk over de duurzame vervoersmiddelen OV, fiets en lopen en niet alleen over de auto. Dat spreekt ons zeker aan, want dat is veiliger en leefbaarder – voor de toekomst.

Raadsflits 5 oktober 2021 - Praktijktijd
De gemeenteraad is laat op gang gekomen na de zomervakantie. Op 5 oktober vond de eerste raadsvergadering plaats waarin besluiten werden genomen. De raad nam een behoorlijk aantal goede besluiten. Zo werden het bestemmingsplan voor de Meeslouwerpolder en een mooi bouwplan aan de Westeinderweg in Stompwijk goedgekeurd. Aan het bestemmingsplan voor de Meeslouwerpolder is lang gewerkt, het biedt o.a. ruimte aan de tuinbouwbedrijven.

Onze gemeente heeft geld gereserveerd voor herstelbeleid na de coronacrisis. Nu de Nederlandse economie zich boven verwachting lijkt te herstellen, is misschien niet het hele reservebedrag nodig voor beleid waaraan gedacht werd bij het instellen van de reserve. Zodra zich aftekende dat het nog wel even zal duren voordat wij ons herstelbeleid hebben vastgesteld, heb ik het initiatief genomen voor een motie, samen met Frank Rozenberg (GBLV), om snel na te gaan of onze gemeente nog een helpende hand moet bieden voor jongeren die door de coronacrisis een praktijkstage gemist hebben en mede daardoor op achterstand staan. Er zijn jongeren die flink en soms in stilte geïncasseerd hebben in coronatijd, t.b.v. het welzijn van anderen. U begrijpt dat onze motie algemene steun kreeg, ook van de wethouder. Het punt van het stageaanbod wordt snel opgepakt.

Raadsflits - 14 juli 2021 - Hoe houden we de energietransitie voor iedereen betaalbaar?
De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat op initiatief van de ChristenUnie-SGP onderzoeken hoe de energietransitie van grijs naar groen voor iedereen betaalbaar blijft. Landelijk blijken er 900.000 huishoudens te zijn waarvoor de energiekosten bij het huidige prijsniveau al een zware last zijn en die geen financiële ruimte hebben om veranderingen op te vangen. Dat betekent dat deze huishoudens niet de armslag hebben om de nodige investeringen te doen die zich terugbetalen in lagere energielasten.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de energietransitie betaalbaar blijft voor iedereen. Om die belofte ook in Leidschendam-Voorburg waar te maken is het belangrijk om te onderzoeken hoe groot dit vraagstuk is in onze gemeente en wat we daaraan kunnen doen. Die oproep van ChristenUnie-SGP, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en GBLV aan het college is unaniem aangenomen.

Raadscommissielid Frank Wilschut van de ChristenUnie-SGP: “De klimaatcrisis vraagt om urgentie; van het verduurzamen van onze huizen tot het vergroenen van onze energie. Tegelijkertijd mag deze grote verandering niet leiden tot armoede omdat gezinnen de energielasten niet meer kunnen dragen of verduurzaming niet kunnen betalen. Dat moeten we echt zien te voorkomen, zodat we de overgang naar een duurzame toekomst gezamenlijk maken.”

Raadsflits 8 juni - Misplaatst
De decentralisatie van de jeugdzorg is bewonderenswaardig goed uitgevoerd door onze gemeenteambtenaren o.l.v. wethouder Saskia Bruines destijds. De forse bezuiniging die erin meekwam, bleek echter niet gerealiseerd te kunnen worden door gemeenten. Miljoenen moesten erbij. Misschien leerden we de moeilijkheid van lokaal nee zeggen tegen lichtere zorg voor kinderen voor wie de lat te hoog gelegd wordt?

Een lappendeken van krapte veroorzaakte overal wachttijden voor kinderen met de ingewikkeldste problematiek. Daarop droeg minister Hugo de Jonge de gemeenten op in regioverband beleidstukken te schrijven die aantonen dat het jeugdhulpaanbod dekkend is. Onze regionale conceptversie is nu besproken. Wat op zich heel positief is.

De gemeenteraad, die het dossier kent van de miljoenenkosten, dacht goedbedoelend een rol ter verbetering te zien en nam bijna unaniem een motie aan voor lokale kostenbeheersing. Tegen de wens van de enige die het dossier doorgrondt: de wethouder. De gezamenlijkheid werd gevierd, GBLV repte alvast van een “nieuwe lente”. Maar in werkelijkheid maken we het ongewild met lokale kostenbeheersing en administratieregels steeds onaantrekkelijker om de ingewikkeldste gevallen jeugdhulp te bieden in onze gemeente. Nou zal ik ook niet alles goed zien. De conclusie blijft: Jeugdzorg is helaas niet in de beste handen bij gemeenteraadsleden.

Raadsflits 3 juni - Niet linksaf
De raad is extra bijeengekomen op verzoek van GBLV. De eerste aanleiding was de grote overlast die er op een paar piekdagen is geweest rond de Mall. De omwonenden moeten zich machteloos gevoeld hebben. Voor hen is het te hopen dat hier een corona- en weerseffect in zat en dat de Mall niet zo’n favoriet overdekt uitje blijft waarvoor men wil aanschuiven in een file. Het was goed om te horen van wethouder Van Eekelen dat de eerste maatregelen genomen zijn en dat er zicht is op verdere verbetering. Rechtsom rijden wordt bijvoorbeeld zoveel mogelijk concreet gemaakt.

Vervolgens spraken we over de stabiliteit van de coalitie. Ik vind de stap van de PvdA zeer spijtig. Ik maak me er misschien niet populair mee, maar de lokale PvdA was voor mij eerder een bondgenoot dan iets anders. (Behalve dan dat ze onvoldoende inzagen dat een brug voor inwoners en OV nodig is voor de ontsluiting van Leidschendam.) Ik heb geprobeerd te bevorderen dat de PvdA zou blijven, zoals ik vorige zomer geprobeerd heb de waardevolle aanvulling van GroenLinks te bevorderen. Bij de ChristenUnie-SGP staan dienstbaarheid en betrouwbaarheid in elk geval voorop. Onze wethouder zet zijn goede werk voort.

Raadsflits 11 mei 2021 - Een nieuw begin
In de raadsvergadering van 11 mei nam Nadine Stemerdink afscheid. Zij was een goede wethouder. Ik herinner mij dat ik haar in de vorige raadsperiode tegenkwam in overleggen en bijeenkomsten. Toen ze wethouder werd en ik slechts commissielid van een kleine oppositiepartij was, bleef zij even benaderbaar en deelde zij proactief informatie als het relevant was. Nadine Stemerdink zal in Voorschoten ook echt een burgemeester met een open houding, voor alle inwoners zijn. Met oog voor mensen in moeilijkheden. Gods zegen zij met haar.

In de raadsvergadering is o.a. de besteding van het geld voor coronasteun besproken. De ChristenUnie-SGP heeft met GroenLinks voorgesteld om te kijken naar schuldhulpverlening die sneller start en korter duurt, voor ondernemers en andere inwoners die dit door de coronacrisis nodig hebben. Dit met de gemeente Utrecht als voorbeeld, waar recent een schuldhulptraject is ingevoerd dat sneller start en 2 jaar duurt i.p.v. 3, voor mensen met problematische schulden. Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat als we samen sneller uit een crisis komen. Het college is zeker bereid om naar schuldhulp te kijken, ook naar het hoopgevende Utrechtse voorbeeld. Ons voorstel werd aangenomen, alleen de steun van de VVD ontbrak in het rijtje.

Raadsflits 6 april 2021 - Digitaal doorpakken
Na de paasdagen werd duidelijk geïllustreerd dat het college, de ambtenaren, de gemeenteraad en griffie digitaal doorwerken. Het college had een flink aantal besluiten en beleidstukken voorgelegd en vanuit de raad zelf waren er ook goede voorstellen. In de commissievergaderingen was alles al goed doorgesproken zodat het in de raadsvergadering afgerond kon worden.

Er zijn bijvoorbeeld regels vastgesteld voor woningsplitsing en kamerverhuur, zodat een belegger niet uit geldzucht een buurt kan opzadelen met gevolgen van overbewoning van een pand, maar een mantelzorgwoning wel mogelijk blijft. Zulke regels waren nodig, omringende gemeenten hadden ze al.

Ons parkeerbeleid ligt minder in lijn met dat van omringende gemeenten. Terwijl er geen enkel plan voorlag om betaald parkeren in te voeren, vond de rechtse meerderheid in de raad het nodig om aan de parkeernota toe te voegen dat er ‘nooit’ betaald parkeren komt. Ik vond dat bijna kinderachtig. Je kunt niet vastleggen dat iets nooit gebeurt. De gemeenteraad houdt het recht om iets te heroverwegen en wijzigen in de toekomst. Dit doorpakken van rechts houdt impliciet in dat inwoners die geen parkeerdruk veroorzaken, bijvoorbeeld omdat ze geen auto hebben, nog lang blijven meebetalen aan de nodige handhaving van onze blauwe zones.

Raadsflits 9 en 10 maart 2021 - Dankbaar
De afgelopen maanden is hard gewerkt om zoveel mogelijk recht te doen aan een amendement op het bestemmingsplan van Schakenbosch. Een amendement dat vrijwel onuitvoerbaar was en dat afweek van het breed gedragen ruimtelijk kader. Het leek of bij het overeenkomen van aanpassingen, realisatie van bestaande ideeën t.a.v. zorg en welzijn op Schakenbosch uit beeld was geraakt. Toen ongerustheid daarover enkele gemeenteraadsleden bereikte, nam ik het op me om een motie in te dienen ter bevestiging van de steun van de raad voor het beoogde concept met zorg en welzijn.

In de raadsvergadering van 9 maart leek het even of de GBLV-fractie niet over hun afkeer van de uitvoering van het amendement heen kon stappen en mijn motie niet zou steunen. Het was heel tof om te constateren dat de hele fractie zo fideel was om voor te stemmen, samen met de coalitie. Daardoor kreeg het zorgconcept overtuigende steun van de raad. Als u zegt dat u het heel normaal vindt dat een fractie een motie op z’n eigen waarde beoordeelt, geef ik u gelijk. Maar als je weet dat D66, waarvan je die redelijkheid juist verwacht, die stap niet kon maken, dan bedank je GBLV wel degelijk.

Raadsflits 18 februari 2021 - Mensenwerk
Door het aanhouden van de coronacrisis is de noodzaak ontstaan om prioriteiten te stellen t.a.v. de plannen van dit jaar. Zelfs in goede tijden wordt wel wat doorgeschoven naar volgend jaar. Door de inzet op coronasteun en digitaal werken e.d. is het wijs om nu op voorhand keuzes te maken, zodat de prioriteiten goed uitgevoerd worden dit jaar. Het college heeft de gemeenteraad daar transparant over geïnformeerd en daar heeft een extra raadsvergadering over plaatsgevonden. De inbreng van de oppositie werd nogal gekleurd door de persoonlijkheid van hun voormannen. De lust van de één is het in een kwaad daglicht stellen van bestuurders wiens functie hij benijdt en van de ander het winnen van debatjes. Als je die twee dingen weglaat, bleef een principieel punt over: dat de keuzes in de vorm van een raadsvoorstel naar de raad hadden moeten komen i.p.v. als een raadsbrief die je niet kunt amenderen.
Daarbij kwam geen enkel inhoudelijk punt naar voren van een verkeerde keuze die amendering verdiende. Ik weet zeker dat ik vanuit de oppositie de transparantie gewaardeerd zou hebben en het college zoveel mogelijk constructief advies meegegeven zou hebben in moeilijke tijden. Zo constructief als in de vorige raadsperiode.

Raadsflits 5 januari 2021 - Op herhaling
Vanaf deze plek wil ik een ieder een gezegend 2021 toewensen. We zijn met geknal het nieuwe jaar ingegaan. Ik had niet verwacht dat mensen zoveel vuurwerk zouden bewaren of illegaal kopen. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd.

Op 5 januari heeft de gemeenteraad het besluit over het parkeerterrein Venestraat nogmaals uitgesteld. GBLV, VVD en CDA wilden eerst tegen de uitkomst van het participatieproces ingaan. Het is goed om te merken dat ze er niet lichtvaardig mee omgaan en tot heroverwegen bereid zijn.

Een belangrijk punt was de keuze voor de lokale omroep. Ik heb me aangesloten bij het voorstel om de keuze aan het Commissariaat van de Media te laten. Zowel Midvliet als LVTV voldoen aan de objectieve criteria en kunnen de functie van lokale omroep goed invullen. Het is eigenlijk de bedoeling om voorkeur aan te geven. Ik heb begrepen dat het Commissariaat normaliter tot continuering van de bestaande situatie besluit. Maar dat is misschien het beste. Ik heb niet eerder zoveel mail over een onderwerp ontvangen en meermaals klonk: gooi het goede van Midvliet niet overboord. Ik vind het ook wel zuiver als de politiek niet kiest tussen omroepen die voldoen aan de criteria.