ANBI / Donatie

ChristenUnie

De kiesvereniging ChristenUnie Den Haag e.o. is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam: ChristenUnie Den Haag e.o.
RSIN: 818867796
KvK-nummer: 27262864

Bezoek- en postadres

Van Reesstraat 48
2593 PR Den Haag
06 - 460 60 134

Rekeningnummer

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De kiesvereniging heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.


Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De kiesvereniging heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:
1.  afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
2.  giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de kiesvereniging, in het bijzonder door de penningmeester. De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing
De samenstelling, functies en bemensing van het kiesverenigingsbestuur vindt u hier.

Beloning
Leden van het bestuur van een kiesvereniging krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag
Het laatste jaarverslag vindt u hier:

Financiële verantwoording
Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier:

Giftenreglement ChristenUnie
Het giftenreglement van de ChristenUnie vindt u hier.

Giftenoverzicht ChristenUnie Den Haag
Er zijn geen giften van boven de 50 euro binnen gekomen.

Overzicht van bijdragen > €4.500
Geen.